logoImpact EST nr. 889 - 20.10.2021

Luna decembrie a fost o lună caldă la propriu şi foarte fierbinte la figurat, asta în ce priveşte grija guvernanţilor noştri pentru a promova ordonanţe de urgenţă care de care mai benefice, pentru unii, Monitorul Oficial al lunii decembrie 2017 ajungând un fel de sac al lui Moş Crăciun. Ziua de 29 decembrie este ziua în care a apărut în Monitorul Oficial OUG nr. 116/2017, ordonanţă ce se poate considera ca darul de Crăciun pentru angajaţii ANAF. Această ordonanţă, dată doar cu o zi înainte, respectiv pe 28 decembrie, se referă la o serie de măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii 236/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, începând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
b) obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
d) repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.”

Premii pentru angajaţii ANAF

Veniturile proprii, cele la care am făcut referire mai sus, vor fi utilizate pentru acordarea de premii pentru personalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, OUG nr.116 făcând o serie de derogări la prevederile art. 9 dintr-o altă ordonanţă de urgenţă, respectiv OUG 90 din 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Această problemă privind premierile angajaţilor ANAF a deranjat oarecum Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, care şi-a exprimat îngrijorarea şi nemulţumirea faţă de această ordonanţă. Îngrijorarea se referă la faptul că respectiva ordonanţă va genera excese şi abuzuri ale funcţionarilor ANAF asupra contribuabililor pentru a beneficia de premiile prevăzute. În susţinerea acestor temeri privind efectele dramatice asupra IMM-urilor, se precizează că acestea nu dispun de resursele materiale, financiare şi umane necesare pentru a susţine procese îndelungate în instanţă pentru anularea unor acte de control ce le consideră ca fiind abuzuve. CNIPMMR consideră că ar trebui luată şi măsura atragerii răspunderii materiale a funcţionarilor care au încheiat acte de control ce au fost anulate în instanţă, fapt ce ar contribui la menţinerea unui minim echilibru în acest domeniu.
La această dată, se susţine în comunicatul CNIPMMR, „conform legislaţiei în vigoare, dacă funcţionarii care eventual vor abuza de poziţia lor, de cadrul neclar, de interpretări forţate în dorinţa de a acumula cât mai multe sume din fondul de premiere nu vor răspunde, asta întrucât Codul de procedură fiscală reglementează exclusiv răspunderea statului pentru prejudiciile create prin acte administrative nelegale, spre deosebire de vechiul Cod în care răspundeau şi funcţionarii fiscali vinovaţi, potrivit regulilor de drept comun din contenciosul administrativ”.

Constituţia şi alte legi încălcate

Iată de ce se susţine că se încalcă aceste acte: Ordonanţa de Urgenţă nr. 116 din 28 decembrie 2017 încalcă art. 56 alin. (1) din Constituţia României şi regulile fiscal-bugetare, deoarece menţionează „înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii” pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care „poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”. Potrivit art. 56 alin. (1) din Constituţia României: „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice” şi nu la veniturile proprii ale unei instituţii, pentru acordarea de prime. Activitatea de controlul fiscal şi de colectare nu poate genera venituri proprii, veniturile respective reprezentând creanţe bugetare, ce se cuvin bugetului general consolidat (conform art. 1 pct. 7 din Codul de procedură fiscală: „creanţă bugetară – dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa bugetară principală şi creanţa bugetară accesorie”). Conform art. 16 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, „Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care apar în legătură cu creanţele fiscale”, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală având explicit statutul de reprezentant al statului şi nu prestator de servicii proprii conform art. 17 alin. (2) din Codul de procedură fiscală: „Statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin A.N.A.F. şi unităţile subordonate acesteia, cu excepţia cazului când legea stabileşte o altă autoritate în acest sens. Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2017 încalcă şi toate principiile şi dispoziţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind inadmisibilă acordarea directă a unei părţi din veniturile bugetului de stat celor implicaţi în colectarea lor, ca sarcină de serviciu, pentru care se încasează salarii, inspectorii ANAF desfăşurând activităţi pe cheltuiala exclusivă a statului, cu dotările/logistica instituţiei (nu ca activitate externalizată, pe cheltuiala proprie) şi nefiind mai expuşi decât alte categorii (judecători, procurori, poliţişti). Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2017 încalcă şi Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018, mărind şi mai mult deficitul bugetar, în condiţiile în care în buget sunt prevăzute creşteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalităţi şi confiscări (la cap. 3501, subcap. 01 creştere cu 34,66% raportat la 2017, la subcap. 50 creştere cu 172,72% raportat la 2017) ca venituri bugetare, nu ca venituri proprii.
Concluzionând, Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România susţine că această Ordonanţă de urgenţă cu nr. 116/2017 va genera o avalanşă de litigii fiscale, va contribui la multe abuzuri şi ca atare solicită Parlamentului să ia în considerare poziţia sa, această ordonanţă având carenţe structurale şi conceptuale majore, încălcând Constituţia şi principiile fiscal-bugetare, toate având un impact negativ asupra contribuabililor oneşti şi în special asupra IMM-urilor.
Rămâne de văzut cum va ţine cont Parlamentul României de doleanţa celor de la
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Analistul de serviciu 19 - ianuarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg