logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

Ordin nr. 78 din 19.03.2020
privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice implementării tehnice şi financiare a măsurilor aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20-14-2020 ca urmare a apriţiei pandemiei COVID-19.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7626 din 19.03.2020 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
În baza prevederilor:
– art. 3 din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi al art. 11; 14 şi 50 din Anexa 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
– Hotărârii Consiliului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) nr. 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;
– Ordonanţei militare nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă cfare privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 18.03.2020;
– Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 797/R/16.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi limitarea la nivelul Ministerului AGriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al unităţilor subordonate acestuia, a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus;
– Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliul, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
– art. 31 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul:
– art. 57 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,
– art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite prezentul ORDIN:
– Art. 1. Începând cu data prezentului Ordin, activitatea specifică de implementare tehnică şi financiară a măsurilor aferente Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, astfel cum este reglementată prin manualele de proceduri/procedurile operaţionale elaborate şi/sau avizate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, şi aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se desfăşoară conform anexei care face parte integrantă din prezentul Ordin.
– Art. 2. Prevederile prezentului Ordin modifică/completează, în mod corespunzător, manualele de proceduri/procedurile operaţionale ale AFIR şi ale celorlalte organisme cu sarcini delegate care asigură implementarea de măsuri din PNDR 2014-2020.
– Art. 3 (1) Prevederile prezentului Ordin se aplică pe toată durata stării de urgenţă, în condiţiile legii.
(2) Orice alte dispoziţii procedurale contrare îşi suspendă aplicabilitatea pe durata stării de urgenţă.
– Art. 4. Serviciul Relaţii Publice din cadrul AFIR va asigura publicarea prezentului Ordin pe pagina de internet.
– Art. 5. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi celelalte organisme cu sarcini delegate care asigură implementarea de măsuri din PNDR 2014-2020 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin.

Ioan Dan PINTILIE 21 - mai - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF