logoImpact EST nr. 855 - 25.01.2021

Doi dintre candidaţii pentru funcţia de decan al Facultăţii de Inginerie şi al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, respectiv prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu, au contestat rezultatele concursurilor din cauză că Legea 1/2011, adică Legea Educaţiei Naţionale a fost încălcată. Gheorghe Ivan, fost procuror şef al DNA-ST Galaţi, ca preşedinte al Comisiei Juridice şi de Etică din Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, propune Senatului să-i fie respinsă contestaţia petentei Camelia Vizireanu, ca fiind neîntemeiată.

Situaţia este scăpată de sub control la UDJ, atât Rectoratul cât şi Senatul, în alcătuirea lor, fiind timorate de modul aberant în care prof. univ. dr. Gh. Ivan interpreteaza legea şi legalitatea. Publicăm cele două contestaţii şi încercăm cu consilierea unor persoane în drept să devoalăm practicile procurăreşti ale lui Gh. Ivan.

Noaptea minţii lui Ivan

Legea 1/2011 prevede la art. 211, alin (4) că „Decanii sunt selectaţi PRIN CONCURS PUBLIC (s.a.) organizat de noul rector şi validat de senatul universitar. La concurs POT PARTICIPA CANDIDAŢII AVIZAŢI DE CONSILIUL FACULTĂŢII CU VOTUL MAJORITĂŢII SIMPLE A MEMBRILOR ACESTUIA (s.a.) şi pe baza metodologiei specifice elaborate de senatul universitar. Consiliul facultăţii VALIDEAZĂ (s.a.) cel puţin doi candidaţi. Din lege nu reiese că AVIZUL consiliului facultăţii ar fi unul CONSULTATIV, cum aberează pe lângă lege Gh. Ivan. De pildă, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău a obţinut 22 de voturi pentru din partea consiliului facultăţii, dar a picat concursul, contracandidatul său fiind calificat nelegal.

Revenim la condiţia candidaturii impusă prin Legea 1/2011: DOAR CANDIDAŢII CARE AU OBŢINUT VOTUL MAJORITĂŢII SIMPLE POT PARTICIPA la concursul public.

Haideţi să apelăm şi la lanterna numită Dicţionarul Explicativ al Limbii Române.

Iată ce înseamnă AVIZ, dle Ivan: „Punct de vedere, comunicat în scris de către un organ competent, asupra unor probleme aflate în dezbatere cu privire la care, potrivit legii, a fost consultat sau i s-a cerut acordul de către un alt organ; rezoluţie a unei autorităţi competente. Şi încă o definiţie din dexonline pentru AVIZ: „acord, aprobare, asentiment, consimţământ, consimţire, încuviinţare, îngăduinţă, învoială, învoire, permisiune, voie, voinţă, vrere”…

Dar prof. univ. dr. Gheorghe Ivan, ca preşedinte al Comisiei Juridice şi de Etică, bate Legea cu metodologia! Iată: „… avizul era unul consultativ, candidaţii avizaţi negativ putând astfel participa la concurs. Deci consiliul facultăţii trebuia să dea un aviz, fie pozitiv, fie negativ, dar în orice caz nu trebuia să împiedice examinarea unui candidat de către comisia de concurs.” Am citat din propunerea de respingere a contestaţiei prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu, ca fiind neîntemeiată şi semnată de către Preşedintele Comisiei Juridice şi de Etică, prof. univ. dr. Gheorghe Ivan.

Redăm contestaţiile celor două cadre universitare şi revenim cu partea a doua a acestui articol de presă, spaţiul tipografic fiind limitat.

A consemnat

Gelu CIORICI – ŞIPOTE

 

camelia vizireanu 83508Contestaţia prof.univ. dr. ing. Vizireanu

„Subsemnata, Vizireanu Camelia, prof. dr. ing. la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor contest Hotărârea Senatului nr. 101/15.03.2016 din următoarele motive:

-Hotărârea este emisă în mod abuziv, deoarece motivul invalidării concursului la funcţia de decan SIA este unul general fără a se specifica ce articol(e) a (au) fost încălcat(e) de către Consiliul Facultăţii, din prevederile Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii 2015-2016.

Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii 2015 – 2016, aprobată prin HS 154/22.10.2015 şi modificată prin HS 156/4.11.2015, este interpretabilă şi lacunară în mod voit, iar conform Cartei Universitare art. 46, alin. 9, este nulă de drept (Hotărârile Senatului sunt obligatorii şi definitive. Modificările se vor face doar cu abrogarea formei iniţiale şi publicarea formei noi”)

Hotărârea a fost emisă de o structură de conducere aflată sub incidenţa suspendării executorii formulate de instanţa de Contencios Administrativ în data de 25 februarie 2016 în dosarul 228/121/2016.

Suspendarea art. 5(8) din Hotărârea Senatului nr. 143/10.09.2015 conduce automat la o structură invalid constituită a Senatului UDJG. Senatul este suspendat, în consecinţă.

Conform Legii 544/2004 actualizată în 2014, Art. 14 alin. 4 şi 7, recursul nu este suspensiv de executare iar suspendarea executării actului administrativ (în cazul nostru art. 5 alin. 8 din HS 143/10 sept. 2015) are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

În consecinţă, Hotărârile emise de Senatul UDJG după data pronunţării instanţei se află sub efectul nulităţii deoarece şi Senatul este ilegal constituit.

De asemenea, prin publicarea pe site-ul universităţii şi în presă a rezultatelor concursului la funcţia de decan SIA înainte de validare mi-au fost aduse prejudicii morale şi de imagine.

În încheiere, aştept răspunsul dumneavoastră, în calitate de organizator al concursului la funcţia de decan, referitor la cine trebuia să verifice dosarele înainte de derularea concursului pentru a se constata viciul de procedură şi cum s-a respectat metodologia referitor la Anexa 3 – Procedura de evaluare a candidaţilor la funcţia de decan – Etapa I – Analiza dosarului de către comisia de concurs.

18.03.2016. Prof.dr.ing. Camelia VIZIREANU Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.”

Fetecau_resize2Contestaţia prof.univ.dr.ing. Fetecău

„Domnule Rector

Subsemnatul, prof.dr.ing. Cătălin FETECĂU, candidat validat de Consiliul Facultăţii de Inginerie la concursul de Decan conform Procesului verbal nr. 385/3.03.2016 CONTEST rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan la Facultatea de Inginerie, care s-a desfăşurat în 7.03.2016 la ora 11, din următoarele motive:

 • în Consiliul Facultăţii s-au prezentat doi candidaţi din care unul, respectiv domnul prof. dr. ing. Bordei Marian, nu a îndeplinit majoritatea simplă pentru a primi avizul de participare la concursul de decan al Facultăţii de Inginerie;
 • contest ca viciu de procedură numirea în comisie de concurs a doi membri din acelaşi departament iar al treilea membru este coleg de departament cu unul dintre candidaţi, respectiv actualul decan numit prin viciu de procedură;
 • modul de calcul al evaluării dosarelor de concurs pentru funcţia de decan al Facultăţii de Inginerie deoarece nu s-au făcut publice punctajele realizate de candidaţi după concurs, conform Metodologiei aprobate prin HS 156/2015.

08.03.2016

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU”

11 - aprilie - 2016

3 Responses so far.

 1. Gheorghe Ivan spune:

  Stimate d-le Gelu Ciorici Șipote,
  Potrivit DEX, elucubrație înseamnă combinație haotică de elemente absurde; aberație, divagație.
  Propunerea Comisiei Juridice și de Etică din cadrul Senatului Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați nu este elucubrație, aberație sau divagație. Ea a fost motivată în fapt și în drept de membrii acestei comisii, și a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, prin Hotărârea nr. 111 din 5 aprilie 2016 (art. 5) de către Senatul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, compus din 84 senatori (62 cadre didactice și 22 studenți).
  În articolele menționate ați prezentat părerea dumneavoastră și punctul de vedere al contestatarilor (în număr de 2), care se află cu mult în minoritate față de numărul senatorilor.
  În conformitate cu dispozițile Legii educației naționale nr. 1/2011 [art. 213 alin. (1)], senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. Potrivit art. 4 teza I din Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului, regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați şi pentru toate persoanele şi organismele de conducere din universitate. Ca atare, Propunerea Comisiei Juridice și de Etică făcând parte din Hotărârea Senatului Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați nr. 111 din 5 aprilie 2016, este obligatorie pentru toţi membrii comunităţii Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, inclusiv pentru contestatari.
  Potrivit art. 19 alin. (11) din Metodologia internă de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul facultăților și universității 2015 – 2016, consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum doi candidaţi, iar avizul este unul consultativ, candidații avizați negativ putând astfel participa la concurs. Deci consiliul facultății trebuie să dea un aviz, fie pozitiv, fie negativ, dar în orice caz nu trebuie să împiedice examinarea unui candidat de către comisia de concurs. Această metodologie a fost adoptată cu respectarea dispozițiilor art. 211 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, potrivit cărora decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de senatul universitar; la concurs pot participa candidaţii avizaţi de consiliul facultăţii cu votul majorităţii simple a membrilor acestuia şi pe baza unei metodologii specifice elaborate de senatul universitar; consiliul facultăţii validează cel puţin 2 candidaţi. După cum se observă, legea nu precizează felul avizului emis de consiliul facultăţii Prin urmare, avizul nu poate fi decât consultativ, deoarece dacă era conform, obligatoriu, el trebuia prevăzut în mod expres de lege. Totodată, legea autorizează senatul universitar să elaboreze o metodologie proprie, în care să prevadă felurile avizării și condițiile de participare la concurs.
  În aceste condiții, profesorul universitar doctor Gheorghe IVAN nu a acționat în nume personal, ci în calitate de Președinte al Comisiei Juridice și de Etică din cadrul Senatului Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu legea și reglementările interne, astfel că afirmații de genul ,,elucubrații” ,,aberații”, ,,noaptea minții lui Ivan” etc. nu au niciun fundament real, ele fiind de natură să aducă atingere demnității și prestigiului persoanei.
  În afara acestui Drept la replică, îmi rezerv dreptul de a apela și la celelalte căi legale pentru repararea prejudiciului de imagine (chiar prin ștergerea articolelor de pe site-uri).

 2. Felicia spune:

  Domnul ex-decan Catalin Fetecau a candidat zilele astea la un loc in Senatul UDJG, aceast organism mult hulit in ultimile luni chiar de el si de prietenul sau ex-decanul Puiu Alexe. Probabil ca vazand ca nu prea are spor cu procesele si contestatiile s-a gandit ca decat nimic e mai bine chiar si un cat de mic ‘oscior’ din pozitia de senator UDJG.
  Si astfel a mai fost spulberat un mit. Fiindca alesul alesilor, ctitorul de scoala noua care urma sa revolutioneze invatamantul de la Dunarea de Jos, a luat-o pur si simplu in freza in modul cel mai lamentabil fiind dezavuat chiar de colegii lui de departament. El a obtinut doar 5 (cinci) voturi, din care unul era al sau personal si altul al consoartei sale. Ceea ce inseamna ca din cei 24 de membri ai departamentului de Ingineria Fabricatiei l-au votat pe domnul ex-decan doar 3 colegi.
  Ce sa mai zicem, ‘mare lider’ sau poate este intradevar o victorie a democratiei universitare.

 3. justitia spune:

  Răbdare,va rog!Surse sigure spun ca exista dosare de abuz în serviciu și fals intelectual ale stimabililor chiar acum în lucru.La cea mai inalta curte.Putință răbdare, va rog.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...