logoImpact EST nr. 849 - 23.11.2020
logo

logo

„Subsemnatul Ion Banu în calitate de reprezentant legal al SC Ianysoil SRL, prin prezenţă vă punem la la dispoziţie un dosar ce cuprinde un număr de 183 file prin care facem proba cu înscrisuri asupra abuzurilor la care este supusă atât societatea cât şi membrii familiei care au calitatea de administratori sau de giranţi ai unui credit bancar obţinut de la CEC Bank SA în anul 2006.
Astfel, la data de 10.05.2006, SC IANYSOIL SRL a contractat o linie de credit în valoare iniţiala de 400.000 lei. Linia de credit a fost prelungită cu 12 luni în data de 09.05.2007 şi 06.05.2008 şi suplimentată în data de 02.07.2007 la valoarea de 570.000 lei. În data de 09.07.2009 creditul a fost restructurat pe o perioadă de 7 luni, începând cu data de 09.05.2009 şi până la data de 23.12.2009. În data de 06.05.2008 linia de credit a fost transformată în credit pe termen scurt iar în data de 17.06.2009 creditul a fost restructurat.
Din cauză că, Curtea de Apel Galaţi prin decizia nr. 1335/17.12.2009 al cărei dispozitiv a fost completat în data de 15.04.2010 “constata existenta cazului de forţa majoră,exonerator de răspundere pentru perioada 2003 la zi ,pentru întreaga activitate a reclamantei SC AGROMEC BERHECI SĂ şi a firmelor de grup” , precum şi asupra opozabilităţii acestei decizii fata de orice relaţie contractuală pe care firma mamă SC Agromec Berheci SĂ şi firmele de grup le-a avut atât cu partenerii publici cât şi privaţi în perioada 2003-15.04.2010, SC Ianysoil SRL, fiind una dintre firmele de grup, s-a adresat CEC Bank SA, aducându-i la cunoştinţa despre acest fenomen de forţa majoră exonerator de răspundere.

Forţa majoră devine minoră pentru directorul Gheţea

1. În acest sens, înţelegem să depunem alăturat notificările (înştiinţările) pe care SC Ianysoil SRL le-a transmis unităţii bancare CEC Bank SA, cu privire la evenimentul de forţa majoră constatat în mod irevocabil prin decizia nr. 1335/2009, notificări prin care s-a cerut în mod expres încetarea oricăror forme de executare silită, societatea SC Ianysoil SRL şi garanţii fiind exoneraţi de la plata oricăror sume de bani fata de CEC Bank SĂ (de la fila nr.l la fila nr.12).
Din corespondenta anexată rezulta cu certitudine faptul că inclusiv preşedintele CEC Bank SA în persoana d-lui Radu Graţian Gheţea avea cunoştinţa despre situaţia extraordinară de forţa majoră în care s-a aflat SC Ianysoil SRL, acesta permiţându-şi să telefoneze în data de 16.06.2010 la orele 20,13 reprezentantului societăţii noastre, ameninţându-ne că dacă nu achitam ratele scadente în baza contractului de credit „ne vor scoate la vânzare imobilele şi ne va arunca în stradă” (fila nr.6).
Ameninţările respective au fost concretizate prin demararea executării silite şi solicitarea vânzării imobilelor ipotecate, alăturat anexam şi documentele prin care s-a vândut imobilul Brutărie, în ciuda faptului că am formulat contestaţie la executare. Inclusiv cumpărătorului de la imobilul Brutărie, respectiv SC Elefel SRL, i-am adus la cunoştinţa despre ilegalitatea acestei executări silite, în schimb SC Elefel SRL a refuzat să primească corespondenta din partea societăţii noastre (fila nr.19), acesta primind de la CEC Bank SA un credit pentru cumpărarea Brutăriei, împrejurare ce demonstrează faptul că acest cumpărător acţiona conform dispoziţiilor pe care le primea de la CEC Bank SĂ.
Este de subliniat şi faptul ca executarea silită pornită de CEC Bank SA împotriva SC Ianysoil SRL, precum şi a giranţilor Banu Ion, Banu Elisabeta, Banu Ionuţ Traian şi Banu Corina Camelia s-a început la data de 18 octombrie 2010. În toată corespondenţa pe care am purtat-o cu CEC Bank SA în toată această perioadă atât SC Ianysoil SRL cât şi giranţii am invocat forţa majoră ca şi cauza exoneratoare de răspundere în baza deciziei 1335/2009 şi nicidecum alte motive.
Decizia nr. 629 rămasă irevocabilă în dosarul nr. 5283/324/2010 prin care s-a admis contestaţia la executare şi s-a dispus anularea tuturor formelor de executare silită emise de CEC Bank SA în baza contractului de credit nr.64/10.05.2006 a fost pronunţata de Tribunalul Galaţi la data de 27.04.2011 (fila nr.35).
Deci dacă prima notificare pe care am făcut-o unităţii bancare a fost la data de 05.05.2010 prin adresa nr.24, după un an de zile adică la 27.04.2011, Tribunalul Galaţi, prin decizia 629 confirmă în mod irevocabil existenta cazului de forţa majoră exonerator de răspundere în baza deciziei nr. 1335/2009 aplicabil şi raportului juridic analizat în cauză, respectiv contractul de credit 64/2006, cu toate accesoriile şi garanţiile sale, aşa cum de fapt am susţinut pe toată perioada executării silite.
În totalul dispreţ al respectării hotărârilor judecătoreşti CEC Bank SĂ la data de 11.05.2011, adică la exact 14 zile de la pronunţarea deciziei nr.629 porneşte o nouă executare conform procesului verbal (fila nr.32).
În baza deciziei 629/2011 instanţele de judecată au dispus întoarcerea executării silite, respectiv întoarcerea Brutăriei în patrimoniul societăţii, în cuprinsul sentinţelor ulterioare subliniindu-se importanţa respectării puterii lucrului judecat de care se bucura decizia 629/2011 (de la fila nr.45 la fila nr.56).
În ciuda acestor decizii irevocabile, creditoarea CEC Bank a formulat şi plângere penală împotriva reprezentantului legal al SC IANYSOIL SRL, subsemnatul, Banu Ionuţ Traian, dar şi organele de urmărire penală, şi instanţa de judecată au stabilit în mod definitiv că existenţa cazului de forţa majoră exonerează de răspundere reprezentanţii societăţii pentru neplata creditului în litigiu (fila nr.41).
Deşi după aceasta suită de procese câştigate irevocabil de subscrisa am considerat că situaţia contractului de credit 64/2006 este clarificata de către instanţele de judecată, creditoarea a demarat o altă serie de executări silite, la executori diferiţi, din Bârlad, Iaşi şi Galaţi, ignorând efectiv soluţiile pronunţate anterior de către instanţele de judecată investite cu aceeaşi executare silită.
În ciuda faptului că CEC Bank a susţinut constant faptul că ne aflam în faţa unei executări diferite şi motivele contestaţiei la executare formulate sunt diferite faţă de cele invocate în prima executare silită, subliniem faptul că în dosarul în care s-a pronunţat decizia 629/2011 am înţeles să invocăm exclusiv existenta cazului de forţa majoră ca modalitate de stingere a obligaţiilor asumate prin contractul 64/2006, iar instanţa de judecată a admis contestaţia în recurs tocmai pentru acest considerent – aspect confirmat şi prin decizia civilă nr.35 din 21.04.2016 (fila nr.37) prin care a fost respinsă cererea de lămurire a dispozitivului deciziei 629, cerere pe care am formulat-o tocmai pentru a lămuri aceste aspect, instanţa apreciind că, fata de motivarea amplă a deciziei 629 exclusiv pe incidenţa cazului de forţa majoră şi asupra contractului de credit 64/2006, nu se mai impun lămuriri suplimentare ale deciziei respective !
Apreciem că o astfel de conduită nu corespunde nici principiului puterii lucrului judecat de care trebuie să se bucure orice hotărâre judecătoreasca irevocabila, dar nici dreptului la un proces echitabil, în sensul stabilit de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, atâta timp cât subsemnatul sunt executat silit pentru o creanţa asupra căreia instanţele s-au pronunţat deja în sensul stingerii sale ca efect al unui caz de forţa majoră.

Băncile mai presus de Dumnezeu

2. Subliniem faptul că Curtea de Apel Galaţi – Secţia contencios administrativ şi fiscal a pronunţat decizia nr.5870 din 26.11.2013 în dosarul nr.8078/121/2012, în cuprinsul căreia a subliniat, încă o dată, exonerarea SC Ianysoil SRL de la plata obligaţiilor bugetare sau de altă natură, în perioada 2003 – 15.04.2010(fila nr.57).
3. Aducem la cunoştinţa faptul că în acelaşi spirit, al incidenţei cazului de forţa majoră la întreaga activitate a firmelor de grup, au decis instanţele şi în dosarul nr.24473/299/2014, prin sentinţa nr.813 din 01.04.2015, pronunţata de Judecătoria Tecuci, definitiva prin decizia civilă nr.44 din 08.02.2016,pronunţata de Tribunalul Galaţi (de la fila nr.59 la fila nr.64), instanţa hotărând întoarcerea executării silite demarate de o societate de leasing care, tot în anul 2010, după pronunţarea deciziei 1335/2009, a demarat executarea silită a SC Ianysoil SRL, ridicând autoturismele ce făceau obiectul contractului de leasing. În baza acestor soluţii, societatea de leasing a fost obligată să restituie autoturismele ridicate – motiv suplimentar de natură a confirma aplicabilitatea cazului de forţa majoră la întreaga activitate a firmelor de grup.
În urma acestor hotărâri, societatea de leasing a invitat deja reprezentanţii SC Ianysoil SRL la negocieri în vederea aducerii la îndeplinire a dispozitivului deciziei Tribunalului Galaţi, recunoscând astfel abuzul săvârşit prin executarea silită a contractului de leasing după constatarea cazului de forţa majoră prin decizia 1335/2009 (fila nr.65).
4. Mai mult, pentru a lămuri întinderea aplicării deciziei 1335/2009 a Curţii de Apel Galaţi, faţă de susţinerile constante ale creditoarei în sensul că aceasta nu se aplică şi raportului juridic analizat în cauza întrucât nu face menţiune expresă în dispozitiv despre acesta, am formulat cerere de lămurire dispozitiv şi a acestei decizii, solicitând instanţei să completeze dispozitivul cu precizarea ca societăţile de grup sunt exonerate de toate obligaţiile născute sau executate în perioada de incidenţa a cazului de forţa majoră.
În mod corect, Curtea de Apel Galaţi, în soluţionarea cererii de lămurire / completare dispozitiv, a apreciat că o astfel de cerere excede cadrului procesual iniţial – dar a subliniat încă o dată, expres, faptul că dispozitivul deciziei 1335 prevedea clar faptul că efectele calamitaţii naturale din anul 2003 s-au extins până în aprilie 2010, ca urmare a activităţii ilegale, abuzive de executare silită din partea organului fiscal, constituindu-se într-un adevărat caz de forţa majoră, exonerator de răspundere, care a afectat întreaga activitate a societăţilor de grup – sintagma “întreaga activitate” acoperind, cu evidentă, toate relaţiile comerciale ale societăţilor, inclusiv raportul juridic cu CEC BANK SĂ – situaţie recunoscută de altfel, irevocabil, prin decizia 629/2011 a Tribunalului Galaţi (fila nr.66).
Începând din anul 2010, firmele de grup au fost victimele unui atac concentrat având ca scop distrugerea economică a acestora, datorită implicării numitului Banu Bogdan, reprezentantul legal al SC Agriban SRL (fiul lui Banu Ion şi fratele lui Banu Traian Ionuţ, reprezentantul legal al SC 1ANYSOIL SRL) într-un eveniment rutier.
(va urma)

Ion Banu 28 - aprilie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Scrisoare deschisa m

Danamaria Neculai se simte sătulă până peste cap cu Gelu Ciorici şi ...

Cristian Dima (PRO R

Realizat de Opyum Advertising SRL D la comanda Pro Romania ...

Necunoscut în lumea

Era miercuri, 11 noiembrie, când DIICOT-Structura Centrală făcea sute de ...

Sifonări de milioan

Mamăăă, până şi salariaţii cu putere de decizie din Combinatul ...