logoImpact EST nr. 893 - 05.12.2021

Decapitalizarea societăţii Metroplex a survenit în urma acţiunilor multiple şi repetate, efectuate nelegal şi fraudulos de către BRD Galaţi, prin retragerea automată a unor sume mari de bani din conturile societăţii, începând cu 27 Noiembrie 2008,fără acoperire contractuală.
Deoarece BRD a urmărit un scop ilicit, în 28 Noiembrie 2008 schimbă voinţa părţii / schimbă ilegal moneda de creditare fără solicitarea sau consimţământul acesteia, din RON în USD, printr-o operaţiune ”formală” de acordare a sumei de 1.560.000 usd concomitentă cu retragerea sumei de 1.610.000 USD, fără documente justificative şi în afară prevederilor Contractului 765 existent la acel moment, ce guverna juridic relaţiile dintre părţi.
Aceste operaţiuni vor reprezenta vânzări ilicite de valută USD, mascate prin acordări de împrumuturi în USD – fără contract sau alte documente justificative, ale căror costuri (regularizări, dobânzi, comisioane) a fost suportat de Metroplex, şi care au reprezentat pierderi aduse societăţii şi profit ilicit BRD-ului.
Astfel, între Metroplex şi BRD – Groupe Societe Generale S.A., prin Sucursala Galaţi (denumită în cele ce urmează „BRD” sau „Bancă”), au fost încheiate o serie de contracte prin care societatea noastră a fost girata în vederea desfăşurării activităţii curente, respectiv a importurilor de material pentru construcţii cu acreditive documentare.
Operaţiunile de deschidere a acreditivelor se desfăşurau în cadrul unei facilităţi de credit pe termen scurt, de maxim 12 luni, care conţinea o linie de credit şi prevedea acordări de credite pe contract sau credite sezoniere, prin trageri la nevoie din plafonul facilităţii de credit; la momentul scadenţei Facilităţii, există posibilitatea prelungirii cu 12 luni.
Totul a pornit după emiterea acreditivului documentar LC 8728 în Iulie 2008, cu o valoare la deschidere de 1.560.000 USD, pe tărâmul Contractului pentru facilitate de credit nr.765/23.11.2007, Contract ce va fi prelungit prin 4 acte adiţionale cu scadenţa finală la data de 26.05.2009. În cadrul acestuia erau permise deschideri de acreditive în EUR, USD, RON, acordări de credite (sezoniere sau pe contract) doar în RON, şi conţinea o linie de credit de 2.500.000 RON (a nu se face confuzie între credite şi acreditive, doar acreditivele se puteau deschide şi în monede străine, dar creditarea – transformarea conform contractului a contravalorii sumei plătite extern, era calculată în Ron la cursul BNR din ziua plăţii externe), cităm:
„Art. 2.2 Facilitatea de credit este în valoare maximă de 9.000.000RON (nouă milioane lei) şi se acordă pe o perioadă de 12 luni de la data punerii la dispoziţie. Facilitatea de Credit în valoare de maximă de 9.000.000RON (nouă milioane lei) se acordă ca un plafon global de finanţare multioption ( credit descoperit de cont, deschideri de acreditive, credite pe contract, credite nevoi sezoniere, scrisori de garanţie bancară pe termen scurt) şi multideviza, cu posibilitatea de glisare a sublimitelor în cadrul plafonului aprobat în funcţie de nevoile concrete ale societăţii, însă sublimita pentru acordarea de credit descoperit de cont va fi în suma maximă de 2.500.000 RON (două milioane cinci sute mii lei)”
Art. 4.3: Facilitatea de Credit poate fi utilizată în următoarele valute:
• Linie de credit (credit descoperit de cont) în RON;
• Deschidere de acreditive în EUR, USD, RON;
• Credite pe contract în RON;
• Credite de nevoi sezoniere în RON;
• Emitere de scrisori de garanţie bancară pe termen scurt (de participare la licitaţie, de restituire avans, de bună plată, de bună execuţie, etc.) în RON”
Acreditivul LC 8728, emis la valoarea iniţială de 1.560.000 USD, se va plăti la data de 10 Nov. 2008 – conform extras 148 al contului curent în USD al societăţii RO 62 şi MEMO intern a BRD.
Plata nu este comunicată societăţii la momentul efectuării, nu este înregistrată în documentele BRD la 10.11.2008, şi nu este închisă poziţia plăţii externe a BRD cu Metroplex conform contractului în vigoare, adică prin acordarea unui credit de nevoi sezoniere în RON la cursul zilei pentru valoarea sumei de 1.560.000 USD (referire art 4.3 din contract 765), şi se regăseşte operată tardiv în menţiunile extrasului 148 al contului curent în usd RO 62 din 28. Nov. 2008;
Motivarea BRD pentru operaţiunea din 28.11.2008, este o cerere de tragere din plafon, model completat de către un funcţionar BRD, ce se semna în alb şi rămânea anexat la contract, condiţie obligatorie impusă de bancă; această cerere intitulată Anexa 2 la contract, va fi completată/fabricată unilateral de BRD, cu menţiuni eronate faţă de prevederile contractului 765 şi evidenţierile din extrasul 148: – moneda este USD iar suma completată 1.610.000 $;
BRD motivează în baza acesteia operarea şi deschiderea unilaterală a contului de „Linie de Credit” în usd RO 76 , alimentat cu doar 1.560.000 USD şi nu cu 1.610.000 USD trecuţi în cerere; suma se transferă cu aceeaşi notă contabilă în contul curent RO 62;
Dacă, prin absurd, această Cerere ar fi fost reală şi completată de un reprezentant al Metroplex, – indiferent de suma solicitată în moneda USD – , aceasta nu are aplicabilitate pe termenii şi condiţiile contractului 765 – vezi posibilitatea utilizării facilitaţii pe valute, conf. ART 4.3 din contract !!!
Altfel spus, VALOAREA acestei cereri cum a fost completată pentru moneda USD, raportată la termenii şi condiţiile de utilizare specificaţi în Contractul 765, este NULĂ!!
Referitor la acordarea unei linii de credit în USD, aceasta se poate efectua doar după semnarea unui contract individual, distinct, cu specificarea strictă a monedei şi valorii liniei de credit; în cazul nostru, lipseşte Contractul pentru acordarea unei linii în USD!!
Mai mult, o „linie de credit” nu se poate acorda în baza unei cereri de tragere sezonieră, linia de credit fiind un produs revolving, diferit de creditul sezonier non-revolving.
Şi mai mult, nu există contracte “mixte” referitoare la acordarea şi existenţa multitudinii de produse în valute diferite, iar Contractul 765 nu poate fi „Mixt” sau „Universal”, deoarece are distinct şi strict specificată existenţa unei singure linii de credit – în RON – şi nu permite existenţa unei multitudini de linii de credit pentru mai multe tipuri de valute!!!
Operaţiunea apare explicată iniţial în 2008 ca „Acordare Împrumut” şi evidenţiată în extrasul 148 din Nov. 2008; apoi este modificată şi prezentată în extrasul emis în 2016 ca ”Transfer din linie de credit”, extras care împreună cu cererea pentru acordarea aşa-zisului credit sezonier în USD, au fost folosite de BRD în instanţă civilă, reuşind inducerea în eroare a acesteia şi obţinerea respingerii expertizei, implicit a întregii cauze din dosarul 37561/Tribunalul Bucureşti, cauză ce se referea tocmai la anularea Art 2.2 cu preluarea ilicită peste valoarea maximă a plafonului în RON de 8.850.000 lei a unui credit sezonier în sumă de 1.560.000 USD – în realitate datorie necuvenită a societăţii la 26 Mai 2009, ce se achită în aceeaşi dată!
Transferul eronat al sumei de 1.560.000 USD, în data de 28.11.2008 a reprezentat modalitatea frauduloasă prin care BRD ne-a schimbat unilateral/ilegal voinţa, prin schimbarea monedei de creditare din Ron în USD, ulterior şi motivul pentru care banca a impus subscrisei ca următorul acord să fie încheiat în USD, spre a-şi acoperi schimbarea unilaterală şi frauduloasa în moneda USD!
Scurtă cronologie a celor mai reprezentative astfel de operaţiuni, efectuate fără contract sau alt tip de document justificativ:
• Plata (anticipată şi neconformă în opinia noastră) pentru Acreditivul documentar LC 8728, recunoscută de BRD în MEMO intern, efectuată în 10.11.2008 de centrala BRD BUCUREŞTI cu consecinţa stingerii Acreditivului LC 8728;
• BRD Galaţi nu înregistrează această operaţiune din 10.11.2008, nu o comunică Metroplex şi nu acordă credit de nevoi sezoniere în RON după plata şi lichidarea acreditivului – referire la prevederile Contractului 765 în vigoare la această dată;
• La data de 26.11.2008, BRD Galaţi emite Act Adiţional 2 la Contractul 765, în care inserează o frază (ilicitul) prin care se preia, în soldul plafonului, Acreditivul LC 8728 ca neplătit şi existent (în realitate inexistent după plata din 10.11.2008), angajamentul urmând a fi transformat în credit de nevoi sezoniere în RON sau acoperit din fonduri proprii; încă o dată, precizăm – a nu se face confuzie între acreditiv ca angajament stand by şi datoria efectivă după momentul transformării sumei plătite în cadrul acreditivului în credit (creditul sezonier ce trebuie acordat după plată unui acreditiv, dacă la acel moment societatea nu deţine disponibil);
• Cu toate că suma creditelor în RON scade după semnarea Adiţionalului nr. 2 din 26.11.2008 la Contractul 765 iar rata dobânzii rămâne aceeaşi pentru moneda RON – Art 6.1 din contract, BRD încasează şi îşi însuşeşte ilegal pe 27.11.2008, prin operaţiuni intitulate „Rambursare (retragere) dobândă”, o dobândă totală în valoare de 3.566.309 RON, fără contract sau alte prevederi legale, operaţiuni evidenţiate în extras 1169 al contului curent în RON, RO 68, prezentat la acel moment societăţii;
Precizăm că:
• dobânda totală în RON încasata în luna Octombrie 2008 a fost de 55.184,19 lei (cincizeci şi cinci mii o sută optzeci şi patru lei);
• dobânda totală în RON încasata în luna Noiembrie 2008 a fost de 36.141.586 lei (treizeci şi şase milioane o sută patruzeci şi unu mii cinci sute optzeci şi şase lei) ;
• Descoperim după prezentarea extrasului contului curent de la sfârşitul lunii Noiembrie 2008, că la 28.11.2008,apare înregistrarea tardivă a operaţiunii cu plata pentru Acreditivul LC 8728 din 10.11.2008, evidenţiata în extras nr. 148 al contului curent în USD, RO62;
• Tot în 28.11.2008, BRD deschide unilateral contul de “Linie de credit” în USD RO76 pe numele Metroplex, fără solicitare şi consimţământ, pe care îl alimentează cu suma de 1.560.000 USD, prin nota contabilă internă, suma fiind transferată tot cu nota contabilă în contul curent RO 62 şi retrasă concomitent, în contrapartida plăţii în USD din 10.11.2008;
• operaţiunea reprezintă prima vânzare ilicită a sumei de 1.560.000 USD, în urma căreia Metroplex înregistrează în luna Noiembrie o pierdere de aproape 1.200.000 RON!
• Cu toate că în perioada NOV. 2008 – MAI 2009, din contul curent al societăţii RO 62, Brd transferă şi încasează nejustificat din contul de „Linie de credit” RO 76 sume considerabile intitulate: com. gest. credit, rambursare dobânda, pe desfăşurătorul operaţiunilor acestui cont prezentat de BRD în spaţial public în anul 2016 (la instanţa civilă), nu apare înregistrată nici una din aceste operaţiuni;
Pentru a-şi acoperi faptele/operaţiunile săvârşite în timpul derulării CTR. 765, perioada 26.11.2008-26.05.2009, BRD GALAŢI inserează în următorul Contract 312 ce se semnează pe 26.05.2009, la Cap II, Art 2.2, o nouă frază cu conţinut ilicit ce preia creditul de nevoi sezoniere EXISTENT, în sumă de 1.560.000 USD, ce trebuie RESTRUCTURAT la valoarea de 760.000USD (credit acordat în urma completării cererii de tragere în valoare de 1.610.000 usd, pe 28 Nov. 2008, fără forme legale);
Faptul că nu există un credit de nevoi sezoniere înserat sau acordat printr-un contract/act adiţional , este confirmat şi de neevidenţierea sau inexistentă preluării unui Credit sezonier în USD sau Linie de credit în USD cu valoarea de 1.560.000 USD (!) în actele Adiţionale 3 şi 4 ale Contractului 765, valabil până la 26.05.2009;
Extrasul 184 din 26.05.2009 al contului curent în USD, RO 62 , ce conţine operaţiuni efectuate după semnarea Contractului 312, respectiv rambursarea sumei de 1.560.000 USD, va fi prezentat ulterior de bancă societăţii modificat manual, semnat şi ştampilat de BRD în două exemplare diferite, însoţite de Nota internă explicativă 7024 de întărire a acestei modificări, întrucât cităm: „eronat a fost evidenţiată iniţial operaţiunea de rambursare credit” (nota emisă pentru a se încerca o tentă de legalitate operaţiunilor corectate în extras), dar fără a se emite ulterior şi un extras ”curat”, în conformitate cu corecturile aplicate, rămânând doar cele 2 exemplare modificate distinct, şi cu semnături diferite.
CTR. 312 va fi prelungit după Mai 2009, prin 4 Acte Adiţionale, până în 24 Mai 2012, dată scadentă la care încetează Act. Adit. 4 – implicit Contractul 312; Banca nu mai doreşte o prelungire a relaţiilor contractuale ci recuperarea sumelor, astfel încât raportează ca restante, în cartoteca proprie şi la CRC (centrala risc credite a BNR), toate presupusele credite, ajunse la scadenţă în 24.05.2012.
După 47 zile de încetare a relaţiilor de orice fel între părţi, în care soldul creditelor trase a fost evidenţiat ca restant în cartoteca băncii şi CRC, banca emite o nouă Convenţie, intitulată: Act Adiţional nr. 5 de restructurare pe termen lung a Contractului de Facilitate pe termen scurt nr. 312, încheiată la 11.07.2012; va fi ultima convenţie între părţi, în urma căreia Facilitatea de Credit se modifica într-un Credit uzual cu durata de 84 luni (7 ani); Obiectul şi consecinţa ilicită, inserată ar fi fost reprezentată de: – restructurarea creditelor “existente trase din plafonul Adiţionalului 4 /al ctr. 312, ce se preiau în cadrul acestuia în valoare de 1.564.000 USD”, respectiv a celor evidenţiate în cartotecă şi CRC, urmând a fi rambursate eşalonat, conform unui grafic, în 83 de luni; Banca încalcă la emitere Codul Civil prin care doar în termen de 30 zile se poate prelua şi prelungi un contract, şi Termenii şi Condiţiile de Aplicare a Facilităţii nr 312, în care se stipulează că un credit putea exista doar pe termen scurt, respectiv pentru 365 zile; în opinia specialiştilor, această înţelegere nu poate reprezenta o prelungire a Contractului 312, ci o convenţie distinctă între părţi.
Menţiunile Actului Adiţional 5:
– soldul existent era consumat integral, nu mai putea fi folosit pentru alte facilităţi, în valoare de 1.564.000 USD la data de 11.07.2012, dată semnării Act. Adit. 5;
– soldul se restructurează şi urmează a fi rambursat eşalonat, pe 83 luni, până în iunie 2019, conform grafic/Cerere nr. 4658, parte integrantă a adiţionalului.
După două zile, la data de 13.07.2012, în baza unei note contabile interne, se va transfera o sumă de 1.564.000 USD, dintr-un nou cont deschis unilateral de bancă pe numele Metroplex, contul RO 03.., în contul curent al societăţii RO62…, cu explicaţia: „Prim Avans Împrumut”, (fără a se prezenta justificări, Contract) şi care, pe baza înregistrărilor din extrasul contului curent RO 62 din 13.07.2012, va stinge/va achita toată “datoria BRD” restantă a BRD, respectiv toate creditele/sumele preluate prin Act. Adit. 5 în 11.07.2012 din adiţionalul anterior nr 4 !
În urma acestor plăţi/încasări, creanţa izvorâtă din CTR 312, şi aşa inexistentă/aparentă în urma analizei constatărilor din Procesul Verbal Antifraudă 6358 din 28.06.2019, este stinsă prin plata efectivă, integral, iar Contractul 312 lichidat.
BRD îşi încasează dobânda,dar şi dobânda penalizatoare pentru perioada restanţei la plată a creditelor, respectiv data scadentă – 24.05.2012 şi momentul plăţii – 13.07.2012, operaţiuni ce sunt pretabile doar la lichidarea contractelor.
Totodată, BRD încasează şi comision acordare credit reeşalonat, la aceeaşi dată – 13.07.2012, cu toate că ACTUL ADIŢIONAL nr. 5 prevedea încasarea unui comision de restructurare.
Această nouă acordare „avans împrumut fără acte legale”, a reprezentat o nouă vânzare ilicită de USD, la curs foarte mare, moneda USD aflându-se la un vârf istoric în acea dată/perioadă.
– Ulterior datei de 11.07.2012, nu s-a mai încheiat un alt contract/convenţie, iar în lipsa unui alt raport juridic legal între părţi şi a achitării tuturor sumelor, BRD îşi pierde titlul de creditor la 13.07.2012.
După data de 13 iulie 2012, BRD Galaţi intervine pe conturile Metroplex şi retrage automat sume de bani din contul curent al Metroplex, pe care le transferă în baza unei note contabile şi a unui OPI (ordin de plată intern) din contul RO 62 în contul RO03..
– Toate operaţiunile evidenţiate după 13.07.2012 în contul de credit comercial RO 03, intitulate „SUSPENDARE PLATĂ’, sunt corespondentul încasărilor sumelor de bani transferate din contul curent RO 62!
În extrasele iniţiale din 2012 ale contului curent RO 62, apar operaţiunile explicate ca “Rambursare Credit” – credit şi dobândă, apoi sunt modificate în 2017, şi vor fi operaţiuni doar de rambursare credit (dispare încasarea dobânzii), iar sumele scăzute din contul RO 03 nu sunt evidenţiate în totalitate, adică banii dispar!
Pentru a-şi acoperi faptele/operaţiunile nelegale din perioada anterioară, BRD, în anul 2017, modifică şi generează alt extras pentru contul RO03 aferent aceleiaşi perioade 01.07./31.07.2012, – în care modifică explicaţiile operaţiunii din extrasul generat anterior în 2012, prevalându-se de operaţiunea modificată şi susţinând în instanţă ca operaţiunea este consecinţa încheierii Actului Adiţional 5, inducând instanţa în eroare şi obţinând deschiderea procedurii insolvenţei în dosarul civil 1341/121/2017, bineînţeles cu ajutorul judecătorului sindic Luchian Sorina Mihaela, care avea un interes vădit în deschiderea procedurii, pentru a-şi numi cumătra Boicu Lenuţa, lichidatorul Metroplex.
Aparenta creanţă invocată de BRD în dosarul 1341, are la bază documente alterate de însuşi BRD în perioada 2008-2017, creanţă fabricată în Nov. 2008 şi rostogolită prin mecanismul suveică împrumut la împrumut.

OPERAŢIUNI SUSPECTE – Opinie personală

– Operaţiunile din 27.11.2008, de Încasare a Dobânzii în suma totală de.3.566.309 RON, având explicaţia „Rambursare Dobândă”, din contul curent de RON, RO 68; extras 1169.
– Operaţiunea de alimentare a contului de Linie de credit în USD RO 76, intitulată şi modificată: „Acordare Împrumut/”Credit sezonier”/”Linie de credit”, cu suma de 1.560.000 USD,în 28.11.2008, transferată în contul curent de USD, RO 62, fără nici o explicaţie sau justificare; retrasă concomitent cu virarea, evidenţiată în extras 148.
– Toate operaţiunile de Încasare Dobândă în USD din contul curent RO 62, pentru suma virată din contul de linie de credit RO 76, din perioada 28.11.2008-26.05.2009, sunt intitulate/efectuate: Rambursare Dobânda, dar neevidenţiate şi în contul RO 76;
– Acordare 2 noi Împrumuturi în USD,la 26 Mai 2009, după semnarea Contractului 312; extras 184.
– Preluare Credit Nevoi Sezoniere în valoare de 1.560.000 USD în soldul CTR. 312, Art 2.2, cu toate că, în toate actele anterioare nu întâlnim existenţa unui Credit sezonier sau de alt tip în USD, cu valoarea de 1.560.000 USD.
– Achitare credit în valoare de 1.560.000 usd la 26.05.2009, operaţiune modificată manual pe extrasul 184, fără contract de acordare şi scadenţă;
– Modificare manuală cu pixul şi aplicare ştampilă, în 2 variante diferite, a extrasului 184, fără emitere alt extras corectat, însoţită şi de nota explicativă a modificărilor;
– Modificare manuală cu pixul şi aplicare stampila,aplicată extrasului 204 aferent cont curent în usd RO 62,pentru perioada 01-31/08/2009,după semnare Act Adiţional 1 la CTR. 312;
– Deschidere cont de Credit Comercial RO 03 şi Acordare fără Contract a unui Credit Comercial la data de 13.07.2012;
– Emitere contradictorie a tuturor extraselor contului RO 03, prin care BRD încasează în urma operaţiunilor de Suspendare Plată, sume în USD, pentru care nu prezintă nici o justificare;
– Alterare în 2017 a extraselor conturilor RO 03 şi RO 62, în care schimbă explicaţiile şi semnificaţia economică a operaţiunii de acordare a Creditului Comercial şi a explicaţiilor sumelor ce trebuiesc încasate pentru acesta.

O concluzie

– Brd Galaţi nu ne-a acordat niciodată suma de 1.560.000 USD cu Documente legale, nu mai deţine titlu de Creditor din 13 Iulie 2012, dar a intervenit pe conturile societăţii şi a operat fraudulos, provocându-ne cheltuieli financiare foarte mari, însuşite de aceasta ca profit (în special diferenţe de curs valutar);
– Toate aşa-zisele acordări de împrumuturi fără documente justificative, în realitate au fost vânzări ilicite de valută, la curs speculat de BRD GALAŢI, în scopul obţinerii de profituri ilicite cât mai mari.

(R.I.) 24 - iulie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF