logoImpact EST nr. 875 - 15.06.2021
Din motive judiciare, suspendam aparitia tiparita a Impact-est, incepand de saptamana viitoare (joi, 17 iunie). Cand va fi posibila reluarea acesteia, va vom anunta pe site-ul https://www.impact-est.ro (Redactor-sef Gelu CIORICI)

Călugări închişi din ordinul Episcopului, pentru că nu au înţeles să renunţe la prea deasa împărtăşire cu Hristos şi să părăsească Mănăstirea de metanie în care şi-au închinat viaţa Domnului! Cât de straniu sună aceasta în conştiinţa tuturor!
Ce va răspunde P.S. Antim în faţa Nemitarnicului Judecător pentru această “dragoste de fii duhovniceşti?” Şi mai ales, ce răspuns va da P.S. Sa lui Hristos, pentru că în judecata deschisă de P.S.Sa, s-au defăimat Sfintele Taine, batjocorindu-se de către anchetatori în faţa lumii care nu cunoaşte adevărul, aţi discreditat şi acest Aşezământ viu, l-aţi estompat, dar viaţa din el e mai aprinsă şi ŞTIUTORUL INIMILOR va vădi la Arătare.
Vă prihănim apoi pentru că aţi patronat caterisirea şi excluderea Părintelui Iustin şi a celor 4 monahi de la Sâmbata-Făgăraş, care s-au făcut vinovaţi pentru aprinderea de mărturisirea şi împărtăşirea cu Hristos a lor şi a poporului închinător.
Ce răspuns va da I.P.S. Nicolaie Bălan pentru că, tulburat de mărturisirea şi împărtăşirea prea deasă şi colectivă, a pus la dispoziţia Securităţii maşina I.P.S. Sale, ca să ridice cât mai repede din Mănăstire şi să închidă pe aceşti fii duhovniceşti ai I.P.S.Sale? Dacă motivul era mai mult duhovnicesc şi bisericesc de ce atunci a abuzat de dreptul de demnitar al stelei R.P.R.? Oare nu tot I.P.S.Sa a fost veşnicul propovăduitor al războiului sfânt şi aprigul slujitor al Crucii în campaniile din Transilvania? De ce se laudă cu steaua şi o foloseşte ca putere asupra fiilor? Care este puterea arhieriei sale în Biserică: Crucea lui Hristos sau steaua Republicii? Este bine să precizeze I.P.S.Sa, pentru a nu induce în eroare chiar şi starul care i-a conferit steaua cu drepturi în stat şi nicidecum în Biserica sau în monahism. Faptul acesta, pe latură bisericească denotă iarăşi că I.P.S.Bălan slujeşte la doi domni şi atunci să nu ne mire de ce călugării în cauză nu au ascultat de I.P.S.Sa, ci direct de Hristos!
4. Vă înfruntăm apoi în numele Bisericii şi pentru defăimarea şi discreditarea publică a Maicii noastre Stareţe, pe care atât I.P.S.Voastră cât şi alţi ierarhi sinodali (nomine odiosa) aţi calomniat-o în fel şi chip, uitînd că credinţa noastră şi a miilor de credincioşi este că: MAICA VERONICA ESTE UN VAS ALES DE DUMNEZEU, care s-a învrednicit să vadă Faţa lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a altor Sfinţi, primind un mandat Divin, o sfinţire specială de la Dumnezeu, prin care a chemat şi a adus la sfinţire în sânul Bisericii noastre atâtea suflete.
De nu credeţi nepătrunsului elementului mistic din lucrarea Maicii Veronica, ar fi trebuit să credeţi faptelor. Căci simplu vorbind, de nu era de la Dumnezeu şi adevărată chemarea Maicii Veronica, nici I.P.S.Voastră nu aţi fi avut de ce veni de 5 ori la Vladimireşti şi să scrieţi în “CARTEA DE AUR “:
“în această Sfânta Mănăstire, condusă cu atâta destoinicie de Maica Stareţă Stavroforă VERONICA, nu sunt o podoaba numai zidurile, chiliile, biserica – ci toată viaţa duhovnicească a obştei celei vii este o podoabă a monahismului românesc. înfloreşte peste tot locul, o gospodărie deosebită, dar înfloreşte plină de viaţă duhovnicească, o obşte duhovnicească închinată Domnului Hristos, pe care noi o binecuvântăm, rugând pe Mântuitorul să reverse aici toate darurile Sale cele bogate, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni” (5 martie 1950).
Oare când aţi semnat Ordinul Sinodal de izolare a Mănăstirii Vladimireşti, nu v-a şoptit la urechea dreaptă Duhul Sfânt: “Ai grijă că te contrazici, că altfel scrii în Cartea de Aur a Mănăstirii?!” Poate curentul politic v-a înfundat-o pe cea dreaptă şi aţi auzit mai bine cu stânga. Iertaţi-mi sinceritatea, dar I.P.S.V. ne-aţi vorbit în gura mare la toată lumea, noi vă şoptim în scris numai I.P.S.V.
Pentru noi, MAICA VERONICA ESTE O MAMĂ DUHOVNICEASCĂ, fiindcă prin rostul chemării Sfinţiei Sale ne­am apropiat de Dumnezeu, ne-am aprins evlavia către Maica Domnului, unii s-au rupt de lume, alţii s-au lăsat de patimi, o mulţime de cămine şi-au căpătat liniştea prin rostul Mănăstirii întemeiate de Maica Veronica şi nu numai unul sau doi, ci zeci, sute, mii – în felul şi rostul lor şi-au înnoit sufletul. De aceea poporul o numeşte NAŞA RENAŞTERII ÎN DUH A NEAMULUI ROMÂNESC!
Chiar I.P.S.Voastră, era un timp când prezentaţi Mănăstirea Maicii Domnului drept “Bilet de vizită ” şi “Floare de butonieră ” a I.P.S.Voastre. O lăudaţi şi o dădeaţi de model peste tot. Mai mult, însăşi I.P.S.V. aţi hirotonit-o Stavroforă în faţa Altarului de la Vladimireşti, recunoscându-i astfel anumite merite în Biserica noastră!
Atunci, de ce acum Maica Veronica a ajuns în gura I.P.S.V, o “femeie”, un “idol”, o “proastă” şi-o “semidoctă”? I-aţi spus părintelui Iustin de la Sîmbata, că de ce este prost şi el şi Ioan de se iau după o “femeie care nu are nici măcar seminarul”, dar teologia, ironizindu-ne pe noi ca preoţi şi că ascultând-o, voi ajunge Patriarh, iar dânsul Mitropolit la Sibiu.
Da! Ne luăm după sfatul Maicii Veronica, pentru că Sfinţia Sa a ascultat mai mult de Dumnezeu decît de oameni, nu cum faceţi I.P.S.Voastră, ascultând mai mult de oameni, precum se vede. Cât despre aluzia că vrem să vă luăm locurile, vă rugăm să fiţi încredinţaţi că asemenea gânduri sunt străine de noi şi oare de ce să vă temeţi de doi ieromonahi, unul caterisit şi altul candidat la caterisire?
I.P.S. Antim a reproşat celor de la Sihastru, că ascultă de o “femeie de la Vladimireşti, care zice că a vorbit cu Dumnezeu şi cu Maica Domnului”. De ce această baţjocoră din gura unui ierarh, la adresa unui Vas ales al lui Dumnezeu, care s-a verificat prin fapte, reîmbisericind mii de suflete şi creând un eveniment unic în ortodoxia noastră? Zic “unic”, pentru că prin practicile duhovniceşti preconizate de Maica Veronica din vădită inspiraţie Divină, a pus creştinătatea noastră pe făgaşul celor mai autentice trăiri duhovniceşti, învăţând lumea să trăiască mai mult cu Dumnezeu şi Tainele Lui, decât să vorbească numai de El, ca sectarii. Şi oare acesta este un rău pentru Biserica noastră, în sânul căreia şi-a ascuns şi dospit aluatul trimis de la Dumnezeu?
De ce loviţi într-însa? De ce-o mai ironizaţi că s-a făcut “idol”? Nu s-a făcut, ci dimpotrivă: a întors mii de oameni de la slujirea idolilor păcatelor!
I.P.S.V şi P.S.V. prin ordinele date, o stigmatizaţi ca pe un “spin” al bisericii, câtă vreme Sfinţia ei este o FLOARE ALEASĂ A ORTODOXIEI NOASTRE şi un crin care a sădit pesre 300 de crini – fecioare – în Grădina Maicii Domnului de la Vladimireşti!
Veţi zice poate că sunt împătimit, cum nu v-aţi sfiit să afirmaţi public, dar să vadă Dumnezeu conştiinţa fiecăruia! Eu v-am spus încă de la Agapia, că o cinstesc ca pe o Sfântă vie şi o însoţesc ca pe nişte Moaşte sfinţite prin părtăşia sfinţeniei teologice şi mai presus de fire, cu care s-a învrednicit. Judecaţi şi ziceţi ce vreţi, eu rămân în credinţa că este PROOROCUL ROMÂNIEI, dăruit de Domnul zilelor noastre şi chiar prin absurd vorbind că n-ar fi aşa, Domnul nu mă va prihăni că primesc pe un prooroc în nume de prooroc.
Chiar şi fecioria de la Vladimireşti v-a scandalizat pe mulţi de aţi batjocorit-o, aţi ironizat-o şi condamnat-o în reviste. De ce oare, în loc să vă bucuraţi de crini, daţi cu pietre în ei şi voiţi să-i smulgeţi? De ce vă tulbură faptul că Dumnezeu a poruncit Maicii Veronica să ridice la Vladimireşti o cetate a fecioriei, în mijlocul acestui veac cu duh frivol şi necredincios? Ar trebui să vă bucure faptul că Domnul a voit ca în acest locaş sfinţit de descoperirile Sale, să se adune şi să se mântuiască sub Omoforul ocrotitor al Maicii Sale, fecioarele neamului nostru binecredincios şi evlavios. Prin acest dar cu totul special, oare I.P.S. şi P.S.V nu credeţi că Domnul a voit să binecuvânteze evlavioasa noastră Moldovă şi întreaga noastră Ţară Românească? De ce v-aţi repezit cu o judecată pripită, încuviinţând pe ispitiţii strigători: “Au nu toate femeile sunt chemate la mântuire, de ce numai fecioarele sunt primite la Vladimireşti?” Trebuia singur să le răspundeţi: “Toate femeile se pot mântui, iar pentru cele ce vor să se mântuiască, stau larg deschise porţile tuturor celorlalte Mănăstiri, căci la Vladimireşti, Dumnezeu a hotărât să vieţuiască numai fecioarele”(conform Vedeniei din 21 august 1938).
Ne miră faptul că P.S. Antim Nica nu v-a oprit să încuviinţaţi articole împotriva fecioriei de la Vladimireşti, când singur a putut cunoaşte că nu Maica Veronica sau maicile au orgoliul de a primi numai fecioare, ci Maica Domnului nu le primeşte pe celelalte. P.S. Sa pe vremea când era Episcop locotenent la Galaţi, a vrut să ispitească acest “orgoliu” şi a închinoviat cu ordin, o maică ce a fost căsătorită. Maica Veronica a primit-o şi s-a supus ordinului ierarhului, i-a dat şi chilie, dar Maica Domnului a reţinut-o bolnavă la pat, până şi-a mărturisit singură că a voit să ispitească taina fecioriei de la Vladimireşti şi a treia zi, ieşind din Mănăstire n-a mai avut nici o durere. Oare e un orgoliu – respectarea poruncii Domnului, de a vieţui numai fecioare?
(va urma)

Părintele Ioan Iovan 23 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...