http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 977 - 14.04.2024

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, marţi, 31.01.2023, ora 1500, la sediul Consiliului Local Galaţi, din strada Domnească nr. 54, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 şi a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4, str. Aprodul Purice, nr. 1B;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 24, Calea Smârdan, nr. 60A;

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Piaţeta Florilor de Tei” în ”Piaţeta Ecaterina [Cocuţa] Conachi”;

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Aleea Iorgu Iordan” unui drum de acces, proprietate publică a Municipiului Galaţi;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 1, T54, P224/1;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul municipiului Galaţi, T93, P329;

7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului – teren si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot didactic şi agrement” municipiul GALAŢI, judeţul Galaţi”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 3, str. Tineretului II, nr. 8A;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 392/10.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea performanţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon” Galaţi;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul” Renovarea integrată a Teatrului Dramatic ”Fani Tardini“ Galaţi”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Consolidare Grădiniţa cu program normal nr. 26”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de baza ale funcţiilor contractuale aferente familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galaţi;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 117/24.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare si analiza a propunerilor de proiecte/programe sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

14. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliul de administraţie al societăţii Gospodărire Urbana S.R.L. Galaţi;

15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1/1;

16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/2/1;

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galaţi, situat în judeţul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1/2;

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, Arhiepiscopiei Dunărea de Jos – Parohia “Sfântul Nectarie – Barboşi”, a unor terenuri situate in municipiul Galaţi, strada Luna Siretului, Lot 2, respectiv Tarla 221, Parcela 1476, Lot 2;

19. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Galaţi, pentru anul şcolar 2023-2024;

20. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Galaţi la reţeaua “Construirea Europei cu consilieri locali”;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare’’, pe anul 2023;

22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Galaţi în domeniul public al Comunei Pechea;

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societăţii Calorgal S.R.L.;

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice realizate de către Societatea CALORGAL S.R.L. Galaţi;

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere, asupra terenului situat pe strada Calea Prutului nr. 17, lot 2/2, proprietate privată a municipiului Galaţi;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, către persoanele juridice de drept privat;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galaţi nr. 69410/01.04.2022;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 26, str. General Alexandru Cernat, nr. 32;

30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galaţi, situat în Micro 16, acces bloc B12;

31. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galaţi;

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 26, str. G-ral Alexandru Cernat, nr. 57;

34. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Serviciului Public Ecosal Galaţi;

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere datorata de beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice – Centrul Alzheimer din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale şi/sau susţinătorii lor legali;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere datorata de beneficiarii Centrului Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă Persoane Dependente din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale şi/sau susţinătorii lor legali;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere stabilita pentru beneficiarii Centrului Medico – Social Pechea şi/sau susţinătorii lor legali;

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” şi susţinătorii legali ai acestora;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Stefan cel Mare şi Sfânt” şi susţinătorii legali ai acestora;

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;

41. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

42. Interpelări, intervenţii, cereri;
43. Diverse.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi 27 - ianuarie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Azi, 1 aprilie, ora

Sursa: Ed Hilar

ARGOUL

Definit ca „limbaj convenţional folosit mai ales de vagabonzi, răufăcători, ...

RESPECT...

Respect toate ființele lăsate de Dumnezeu pe Pământ! Se înțelege că ...