logoImpact EST nr. 893 - 30.11.2021

Tăcerea lui Constantin Tachea, fost manager politic la firma cu capital public de stat SC Cons Management Parc de Soft, nu poate fi decât una vinovată, dar noi continuăm să-l invităm să-şi spună punctul de vedere legat de halul în care a manageriat banul public, gaura fiind acoperită printr-o inginerie financiară, tot din banul public. Acţionarii instituţiei, Consiliul Local Municipal şi Consiliul Judeţului, prin primar Marius Stan şi preşedinte N. Bacalbaşa, au decis să acopere pierderile comise de managerul-politruc C. Tacea, printr-o aşa-zisă majorare de capital social cu câte 150.000 de lei noi, adică, la acea vreme (în mandatul lui Tacea, dintre 01.01.2012-01.08.2014), aproape 100.000 de dolari. Şi iată că Justiţia a tăcut, aşa cum şi Camera de Conturi a Judeţului Galaţi a închis ambii ochi la această manoperă financiară făcută în dauna banului public.

În 2012, nici un indicator economico-financiar nu a fost realizat

În urma analizei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC) pe anul fiscal 2012, inspectorul Camerei de Conturi care a verificat activitatea economico-financiară a tras următoarea concluzie, privind managementul micului politruc penelist formatat de V.P. Dobre şi MR Cristea: nici unul din indicatorii economico-financiari aprobaţi în BVC nu a fost realizat!
„Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus se constată că entitatea nu a realizat în anul 2012 niciunul din indicatorii economico-financiari apobaţi în bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar respectiv, astfel:
– veniturile totale s-au realizat în proporţie de 94,25%;
– cheltuielile totale s-au realizat în proporţie de 122,74%;
– s-a propus prin buget un profit brut de 5.300 lei, în timp ce s-a realizat pierdere de 306.881
– productivitatea muncii planificată pe total număr mediu de personal a fost de 220.000 lei, în timp ce s-a realizat 207.353 lei (94,25%).”

Dar, pentru Tacea, administrarea patrimoniului public e în deplină fără-de-lege, el nerespectând principiile economicităţii, căci aşa a fost educat în familie şi în şcoală. El a dispus, dimpreună cu cei patru subordonaţi penalităţi după urechea intereselor politice şi, poate, şi personale. Mai mult, tot funcţie de anumite interese, cum s-ar putea bănui, auditul critică în Raportul de control economico-financiar şi aspectul că managerul Constantin-Gelu Tacea nu a perceput chirie agenţilor economici din Parcul de Soft, pentru toate spaţiile pentru care la rândul ei SC Cons Management Parc de Soft plătea chirie către proprietarul NAVROM Centrul de Afaceri.
Iată şi un citat relevant din Raport:
„1.4. Sinteza constatărilor rezultate în urma acţiunii de control efectuate
1.4.1 – nu au fost calculate, facturate, înregistrate în evidenţa contabilă şi urmărite în vederea încasării, penalităţile pentru plata cu întârziere a facturilor de către clienţi.
1.4.2 – nu au fost respectate prevederile legale referitoare la controlul intern managerial în sensul că :
-nu au fost implementate standardele de control intern/managerial în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;
– nu au fost elaborate listele de verificare(check list) în care sunt detaliate obiectivele verificării pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific;
1.4.3 – nu au fost respectate principiile economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în administrarea patrimoniului public, în sensul că entitatea a prevăzut în contractele de subinchiriere penalităţi mai mici pentru pentru plata cu întârziere a facturilor pentru chirie şi utilităţi, decat cele percepute lor de catre locator şi nu percepe chirie pentru toate spaţiile pentru care care la rândul ei plăteste chirie.”

Erori şi abateri en detail!

Despre legalitate şi regularitate, C. Tacea nu a auzit nici în casă, nici la şcoală, căci, iată, firma de stat pe care a manageriat-o a mângâiat pe creştet 29 de firme neîncasând de la acestea, la data scadentă, facturile emise.
Alţi nouă agenţi economici, care şi plecaseră din Parcul de Soft al managementului penelist, nu şi-au achitat un debit de 67.643 de lei, aspect care l-a lăsat rece pe managerul Costică, el neacţionând aceste firme în contencios, pentru recuperarea prejudiciului.

Iată un nou citat din Raport:
„Din verificarea efectuată cu privire la modul în care în anul 2012 au fost realizate veniturile aferente prestărilor de servicii efectuate către diverşi beneficiari, s-a constatat că SC Cons Management Parc de Soft SRL Galati nu a procedat la calcularea, facturarea, înregistrarea în evidenta contabilă si urmărirea în vederea încasării, a penalitătilor pentru plata cu întârziere a facturilor de către beneficiarii prestaţiilor efectuate de societatea comercială, pentru subînchirierea spaţiilor şi furnizarea de utilităţi conform clauzelor contractuale.
Deficientele arătate au fost constatate în cazul a 29 de clienţi care nu au achitat la termenul scadent facturile emise de entitatea controlată, din totalul de 32 de clienti din esantionul verificat aferent anului 2012, înscrişi în situaţia anexată la filele 1-36.
Se face menţiunea ca din totalul debitelor datorate de chiriaşi,o parte în valoare de 67.643 lei (66.525 lei baza+ 1.118 lei penalitati) aparţin unui număr de 9 agenţi economici cu care entitatea nu se mai afla în prezent în relaţii contractuale în urma rezilierii contractelor de subinchiriere de către agenţii economici respectivi ca urmare a renunţării la spaţiile care au generat debitele respective (anexa fila 37).Urmare a faptului că nu au foat calculate penatităţi întârziere,entitatea nu a întreprins acţiuni în contencios pentru a obţine titluri executorii in vederea recuperării sumelor datorate de foştii chiriaşi existând pericolul de prescriere a dreptului de a mai solicita acest lucru.
Cauzele care au condus la deficientele arătate constau în neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de către persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţele.
Potrivit prevederilor art. 41 pct. 1 si pct. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie:
– pct. 1 – deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate
În conformitate cu art. 42 (4) din aceeaşi lege, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

În ce a călcat managerul Tacea încălcând actele normative

Auditul constată, dar nu poate sancţiona, încălcarea a o serie de acte normative. Acest lucru trebuiau să-l facă cei din inspecţia fiscală şi din controlul financiar, din cadrul MFP-Direcţia Generală a Finanţelor Publice, directorită în acea perioadă de către Costică Onica, devenit şi tiz politic în acea vreme cu Costică Tacea, nu doar de prenume. De ce nu şi-au făcut instituţiile abilitate treaba, în conformitate cu obligaţiile atribuite prin lege, să ne răspundă politicienii şi prelungirile lor prin Palatul cu Justiţie al Republicuţei Galaţi. Îi atenţionăm pe urmaşii lui Onica (Mirică şi, peste, S. Pripoaie) să ne comunice dacă au dispus vreo inspecţie fiscală la firma de stat Cons Management Parc de Soft Galaţi, pentru perioada la care se referă Raportul Camerei de Conturi, altfel putem crede că cine face praf banul public este ocrotit de instituţiile abilitate ca de maică-sa.
Până la ediţia viitoare, încheiem cu un nou citat edificator:

„Actele normative încălcate
Au fost încălcate astfel prevederile:
– clauzele din contractele de prestări servicii încheiate cu clienţii referitoare la penalităţile de întârziere datorate de clienţi pentru plata cu întârziere a facturilor pentru chirie şi utilităţi
„Plata sumelor datorate pentru chirie şi utilităţi se va face lunar,pentru luna in curs,numerar sau cu ordin de plată,cel târziu până la data de 25 a luni în curs.
Plata pentru efectuarea serviciilor se va face lunar,după efectuarea acestora, până în data de 25 a lunii în curs, pentru luna anterioară.
Neplata în termen a sumelor datorate obligă pe locatar la achitarea de penalităţi de intârziere de 0,06% pe zi calendaristică aplicate asupra sumei datorate”
– art. 2(1), art. 9 (1) si art. 11 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare:
„ART. 2
(1) Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
Art. 9
(1) Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfăşurată.
ART. 11
Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
– Cap. II, Secţiunea 1 – pct. 9; Sectiunea 8, pct. 8.4 Terţi – pct. 180, din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu completările şi modificările ulterioare:
„CAP. II FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
SECŢIUNEA 1 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE
9. – Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entităţii.
……..
SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE
8.4. TERŢI
180. – (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
………..
(2) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
(3) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.”

Va urma.

A consemnat Gelu CIORICI 23 - martie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF

Creșă nouă în cl

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a ...

Informare - lumini f

Primăria municipiului Galați informează că în apropierea Sărbătorii Sfântului Apostol ...

Lucrări de semnaliz

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu data de 26.11.2021, ...

Doi judecători ai C

Justiţiabilul Ion Banu este de zeci de ani într-o bătălie ...