logoImpact EST nr. 886 - 18.09.2021

Hortigal 3DNA are de anchetat doi ex-prefecţi, doi primari, directori şi înalţi funcţionari publici

Ani întregi am scris despre tunul imobiliar al cărei victimă este STATUL ROMÂN care deţine 87,9156% din acţiunile HORTIGAL SA Galaţi.

Dar nici o instituţie abilitată a statului, începând cu PNA-DNA-ST Galaţi, Serviciul de Investigare Fraude al IPJ Galaţi, Administraţia Domeniilor Statului şi ANAF nu a acţionat conform legii, lăsând în mâna prăduitorilor un patrimoniu uriaş format din 67,7 mp curţi, terenuri intravilane, sere, terenuri agricole şi 41 de spaţii comerciale.

Oricât de abili şi inteligenţi sunt cei din spatele acestei megaescrocherii, mai veche şi mai de răsunet chiar decât AFACEREA AVIASAN, nu ar fi reuşit să înstrăineze cu ACTE de la Cadastru şi prin Notar Public, 11,5 hectare de teren din cele 67,7 hectare, suprafeţe situate în INTRAVILANUL municipiului Galaţi, dacă nu ar fi avut susţineri şi complicităţi până la cel mai înalt nivel al statului.

Dacă SRI, DNA, IPJ şi ANAF s-ar fi mişcat la timp, conform menirii lor ca instituţii, şi aplicau legea, acum nu ar mai fi intrat în malaxorul anchetatorilor foştii prefecţi Claudiu Brânzan, Cosmin-Ionuţ Păun, directorul OCPI, Nicolae Reti (decedat), Gabriela Bârlădeanu, director al ADS-RT (Reprezentanţa Teritorială) Galaţi, primarul Dumitru Nicolae şi alţii.

Va fi un lung serial şi, ca de obicei, vom lucra cu documente ale instituţiilor statului care au început să se mişte abia după ce cele 11,5 hectare din intravilanul Galaţiului au fost prădite, vânzările succesive având la bază documentele falsificate. Ca şi în Afacerea AVIASAN. Dacă aceste instituţii se mişcau încă din anii 2007, 2008, 2009, de cânt am tot scris aici la Impact-est de ne-am luat şi o condamnare, fiind obligaţi de un judecător cu cea mai mare leafă din Curtea de Apel Galaţi (peste 135 de milioane de lei vechi) să-i plătim daune morale unui HOŢ care a furat jumătate din judeţul şi municipiul Galaţi, 250 de milioane de lei, acest uriaş patrimoniu şi ceva din economia acestui judeţ ar fi fost salvate.

O concesiune devine proprietate prin falsuri

Abia în luna martie 2015, o echipă formată din doi inspectori de la Cabinetul Preşedintelui ADS şi de la Serviciul Control şi Antifraudă s-a deplasat la ADS-R.T. Galaţi pentru a constata ceea ce noi scrisesem în urmă cu şapte-opt ani, dar nici preşedintele de atunci al ADS şi nici procurorul şef al DNA-ST Galaţi de atunci, Gh. Ivan, n-au vrut să se autosesizeze cu toate că au primit prin curierat oficial toate ediţiile din Impact-est, în care am scris despre AFACEREA HORTIGAL.

Deocamdată, echipa a investigat doar palmarea prin fals şi uz de fals a celor 11,5 hectare de teren intravilan, nu şi diferenţa de terenuri până la 67,7 hectare, precum şi înstrăinarea a 41 de spaţii comerciale.

Din Nota de Informare întocmită în 23.03.2015 de către reprezentanţii Guvernului României – Secretariatul General al Guvernului – Agenţia Domeniilor Statului, document care stă la baza documentării noastre, reies toate manoperele şi ingineriile prin care statul a fost furat de 11,5 hectare de teren pe care nesimţitul şi incompetentul de Dumitru Nicolae a refuzat să construiască un CARTIER ANL (în Micro 13 B), cu toate că-l informasem personal că acea suprafaţă aparţine statului şi este administrată de ADS.

Iată un prim citat edificator:

„Acest teren face obiectul contractului de concesiune nr. 11-21.06.2007 încheiat între ADS în calitate de concedent şi SC MAKINVEST COM SA, jud. Galaţi teren atribuit prin procedura de licitaţie publică, iar prin sesizările anterior menţionate se precizează faptul că această suprafaţă de teren nu ar mai face parte din patrimoniul statului român şi nu s-ar mai afla în administrarea ADS.”

Cronologia ingineriilor hoţeşti

Vom reda un amplu citat din care rezultă întreg şirul epic al ingineriilor hoţeşti comise de clanul cu acelaşi nume:

„În anul 2001 a fost deschisă procedura insolvenţei cu privire la SC Hortigal SA Galaţi.

 • În anul 2007 a fost încheiat contractul de concesiune nr. 11-21.06.2007 între Agenţia Domeniilor Statului şi SC Makinvest COM SRL pentru suprafaţa de 67,70 hectare identificată pe teriotriile administrative ale localităţilor Fundeni, Galaţi, Şendreni şi Vânători din judeţul Galaţi;
 • Reprezentanţa Teritorială Galaţi a înaintat către Direcţia Fond Funciar, actuala Direcţie Administrare Patrimoniu, adresa nr. 3276/25.05.2010 prin care se solicită informaţii referitoare la etapele şi demersurile care trebuie iniţiate în vederea intabulării unor terenuri care au aparţinut SC Hortigal SA Galaţi şi care fac obiectul contractului de concesiune mai sus menţionat.
 • În data de 15.06.2010 Preşedintele ADS Nicolae Giugea emite Decizia nr. 128 prin care doamna Gabriela Bârlădeanu a fost împuternicită în vederea efecturăii tuturor demersurilor necesare pentru înscrierea în cartea funciară, în favoarea Statului şi în administrarea ADS, a suprafeţei de teren de 67,70 ha. Persoana desemnată prin decizia de mai sus menţionată trebuia să aducă la îndeplinire prevederile din cuprinsul acesteia în termen de 5 zile de la data comunicării, urmând a comunica demersurile întreprinse în acest sens.
 • În data de 15.10. 2008 a fost încheiat procesul verbal prin care domnul Iancu Constantin mandatar al proprietarilor de teren sau moştenitorilor de teren validaţi conform Legii nr. 1/2000 şi Legii 247/2005 refuză amplasamentul propus de Comisia Locală Băneasa, în schimb cerând în mod expres teren aflat la dispoziţia ADS Bucureşti. Acest proces verbal a fost înaintat de către Comisia Locală Băneasa către Instituţia Prefectului Jud. Galaţi.
 • Prin adresa nr. 1387/20.10.2009 Primăria Băneasa solicită acordul Primăriei Galaţi pentru punerea în posesie a suprafeţei de 19,09 ha aflată în proprietatea ADS dar Primăria Galaţi refuză această solicitare prin adresa nr. 1077700-2009.
 • Comisia Judeţeană Galaţi emite Hotărârea 778-30.06.2009 privind revalidarea pe anexa 30 a suprafeţei de 15.09 ha de pe raza Comunei Băneasa pe raza mun. Galaţi şi Hotărârea 781-30.066.2009 precum şi validarea pe anexa 24 a suprafeţei de 15,09 ha de pe raza com Băneasa pe raza mun. Galaţi.
 • Prefectura Galaţi trimite către ADS Bucureşti cererea de predare a suprafeţei de 15,09 ha de pe teritoriul mun Galaţi către Comisia Locală Băneasa după care Preşediantele ADS Radu Cristescu prin adresa 83696-10.05.2011 returnează docuamentaţia înaintată, nefiind respectate prevederile legislaţiei de fond funciar.
 • ADS Bucureşti refuzând dosarul de retrocedare SC Makinvest Com SA Galaţi prin adresa nr. 4032-234.05.2011, solicită eliberarea unui act de confirmare a faptului că şi-au îndeplinit în calitate de investitor, obligaţiile prevăzute în acordurile încheiate cu persoanele îndreptăţile. În aceeaşi zi, 23.05.2011, domul prefect Ionuţ-Cosmin Păun eliberează CU CELIRITATE un act de confirmare conform solicitării formulate de către SC Makinvest Com SA
 • În data de 01.07.2010 terenurile în speţă, în suprafaţa de 11.4591 ha au fost intabulate în favoarea statului român şi în administrarea ADS.
 • Prin adresa nr. 3564/21.06.2013 ADS-RT Galaţi a solicitat sprijinul OCPJ Galaţi pentru identificarea situaţiei juridice actuale a terenului inventariat la SC Hortigal SA Galaţi, teritoriul administrativ Galaţi aflate în evidenţele ADS şi având categoria de folosinţă curţi construcţii. OCPI Galaţi răspunde prin adresa nr. 337-28.06.2013, adresă care a fost transmisă Serviciului Control şi Antifraudă din cadrul ADS prin adresa nr. 341/01.07.2013.

Ipotecă pe terenuri, în valoare de 2,13 milioane de euro

 • Urmare a inventarierii efectuate pe baza Legii nr. 165/2013 terenul în suprafaţă de 11.4591 ha, conform anexei nr. 1 figurează în evidenţele noastre în proprietatea statului român şi în administrarea ADS cu precizarea că anexa nr. 1 la Legea nr. 165-2013 este semnată de către reprezentanţi ai Primăriei Galaţi, OCPI Galaţi, Prefectura Galaţi, reprezentantul ADS – RT Galaţi în această comisie a semnat formulând observaţii conform notei 2 la anexa 1.
 • Din menţiunile cuprinse în cărţile funciare cu nr. 105939, 101133,105985 şi 104188 eliberate de OCPI Galaţi reiese faptul cv ă două dintre acestea, respectiv 104188 şi nr. 105939, sunt sistate.
 • Cu privire la cartea funciară nr. 101133 eliberată la data de 24.02.2015, în partea a III-a – Sarcini a fost înscris contractul de ipotecă nr. aut. nr. 5922 din 03.10.2007 emis de BNP Claudiu Marina, în valoare de 1.800.000 euro şi 330.000 euro.
 • Cu ocazia verificărilor efectuate reprezentanţii ADS Bucureşti au observat faptul că respectivele cărţi funciare nr. 104188 şi nr. 105939 sunt sistate, probabil ca urmare a unor eventuale dezmembrări, având ca şi consecinţă logică deschiderea altor cărţi funciare în vederea unor eventuale vânzări, având în vedere că proprietarul acestor imobile, conform copiilor acestor cărţi funciare, este SC Makinvest COM SRL, ceea ce conduce la confirmarea aspectelor sesizate…, în sensul vânzării către alte persoane fizice sau juridice a unor terenuri aflate în patrimoniul statului român şi în administrarea ADS, terenuri de la SC Hortigal SA, fără acordul şi ştiinţa Agenţiei Domeniilor Statului, OCPI Galaţi procedând la modificări în cărţile funciare partea a II-a cu privire la transferul dreptului de proprietate, pentru terenuri aflate în patrimoniul ADS, fără să fie comunicate aceste încheieri prin care ADS să poată solicita plângere/reexaminare încheierii date, în termenul legal de 15 zile de la comunicare.
 • Din documentele puse la dispoziţie de către ADS-RT Galaţi reiese faptul că, de-a lungul timpului, cele 11,4591 ha au fost delimitate conform procesului verbal de delimitare din data de 23.07.2010 ca fiind teren neagricol categoria de folosinţă curţi – construcţii, iar două luni mai târziu, prin procesul verbal de delimitare din data de 16.09.2010 reiese faptul că aceeaşi suprafaţă de teren este teren neagricol categoria de folosinţă neproductiv, ceea ce ar presupune inexistenţa unor active pe suprafaţa de teren mai sus menţionată.
 • Ambele procese verbale de delimitare au fost întocmite de către Dumitru Nicolae – Primar Galaţi, Reti Nicolae – Director OCPI Galaţi şi reprezentant ADS Galaţi Bârldeanu Gabriela.
 • Menţionăm faptul că procesul verbal de delimitare încheiat la data de 16.09.2010 a fost semnat cu bară (perntru) de reprezentantul ADS Galaţi Bârlădeanu Gabriela, iar ştampila aplicată pare a nu corespunde cu ştampila utilizată de Reprezentanţa Teritorială Galaţi, aşa cum reiese din copia pusă la dispoziţie de către reprezentanţii RT Galaţi.
 • …………………………..
 • Urmare discuţiilor purtate la sediul RT Galaţi între reprezentanţii ADS Bucureşti şi cei ai ADS RT Galaţi, s-a propus o verificare a existenţei vreunui dosar cu privire la eventualele încercări de privatizare a SC Hortigal SA Galaţi sau a unor documente, informări sau orice acte din perioada 2001 şi până în prezent din care să rezulte modul de dobândire de către SC Makinvest COM SRL a activelor constând în clădiri aflate pe terenurile curţi – construcţii pentru suprafaţa de 11,4591 ha şi actele care au stat la baza procesului verbal de adjudecare în dosarul nr. 60-02 din 07.05.2002 al Cabinetului Individual Judecătoresc Viţelaru Dumitru, act care stă la baza modificărilor solicitate de SC Makinvest COM SRL la OCPI Galaţi, totodată fiind invocat şi în cadrul procedurilor de retrocedare şi a încheierii acordurilor în baza art. 4 din Legea nr. 1/2000.”

Statul nu are titluri de proprietate pe cele 11,5 hectare şi 41 de magazine!

Situaţia judiciară a Hortigal SA, unde, repet, STATUL ROMÂN deţine 87,9156% din acţiuni, restul de 12,0844% fiind deţinute de către cuponarii – persoane fizice, este VARZĂ, funcţionarii din ADS – Structura Centrală şi ADS-RT (Reprezentanţa Teritorială) şefită până la coacerea manglirii patrimoniului din intravilanul Galaţiului de către Gabriela Bârlădeanu (apropo, ştie SRI şi DNA în ce firmă privată a fost angajată madam Bârlădeanu şi de ce?!), nefăcând premeditat ABSOLUT NIMIC pentru intabularea acestui patrimoniu al statului.

Cităm un paragraf de la pagina 5 a documentului: “Pentru Hortigal SA, jud. Galaţi NU A FOST EMIS TITLU DE PROPRIETATE CONFORM H.G. 834/1991 (sublinierea autorului) privind atestarea dreptului de proprietate asupra terenurilor curţi construcţii (11,5 hectare – n.a.), pentru cele 4 sedii şi 41 de magazine aflate pe raza Municipiului Galaţi”. E momentul să realizăm iar şi iar ce AUTORITATE BLEGITĂ, politică şi administrativă a tot ghidonat judeţul ăsta transfomat al sărmanilor şi a cărui reşedinţă a devenit un FOST ORAŞ.

Şi pentru ca GRUPUL INFRACŢIONAL să-şi ducă la capăt opera de manglire a acestui uriaş patrimoniu, prin fals şi uz de fals şi complicităţi până la nivelele superioare ale autorităţilor de stat, i-a citiţi şi vă cruciţi: “ADS, ÎN CALITATE DE ACŢIONAR MAJORITAR, DE LA DATA DESCHIDERII PROCEDURII FALIMENTULUI – 12.06.2001 – ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT, NU A NUMIT ADMINISTRATOR SPECIAL!”.

Urmează dezvăluiri uluitoare cu milioane de euro şi interlopi deveniţi politruci onorabili!

A consemnat, Gelu CIORICI-ŞIPOTE 12 - iunie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...