http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 988 - 20.07.2024

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

                În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3),  lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în Ședință Ordinară Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.06.2024, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 15, str. Rizer nr. 83;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 45, str. Griviței, nr. 57;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2023;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul Modernizare/redimensionare rețea alimentare cu apă aferentă bl. P5, U4, U5 Bd. Marea Unire;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Consolidarea și creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 24”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune și a casării, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune şi a casării, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății Calorgal S.R.L. Galaţi;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică S.A., pe un teren proprietate publică a Municipiului Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în Municipiul Galați, Aleea Hortensia Papadat-Bengescu nr. 22;
 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spații aflate în proprietatea publică a Municipiului Galaţi şi în administrarea Clubului Sportiv Municipal Galaţi, către Federaţia Română de Baschet;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de constituire a unui drept de superficie între Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și Municipiul Galați;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 646/20.12.2007 privind darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galați către Serviciului Public – Ecosal Galaţi, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;
 1. Proiect de hotărâre privind reducerea, cu o cotă de 50%, pentru o perioadă de 2 ani, a impozitului pentru unele clădiri noi sau reabilitate;
 1. Proiect de hotărâre privind reducerea, cu o cotă de 50%, a impozitului pentru unele clădiri de domiciliu;
 1. Proiect de hotărâre privind premierea echipei din cadrul Centrului Județean de Excelență Galați care a obținut premiul Think Award, locul al II-lea, la Campionatul Mondial de Robotică ”FIRST Tech Challenge”, care s-a desfășurat în Statele Unite ale Americii, în perioada 17 – 20 aprilie 2024;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Galați în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora și a tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată a Municipiului Galați percepute furnizorilor/operatorilor de rețele publice de comunicații electronice;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 12, Str. Florilor nr. 26;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 25, Str. General Alexandru Cernat nr. 132;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul RK instalație electrică la Grădinița cu Program Prelungit «Croitorașul cel Viteaz»”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la Colegiul Național «Mihail Kogălniceanu» Corp C1, C3”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidare și eficientizare energetică a Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați, Corpurile C18 și C19 din Str. Traian nr. 290”;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 497/17.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul „Modernizare Str. Domnească tronson Str. Gamulea – Str. Gării”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea Planului de selecție – componenta inițială în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Galați din data de 27.06.2024;
 1. Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile situate pe Str. Constructorilor nr. 29 și Bd. Siderurgiștilor nr. 10B;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Industrial Parc S.R.L.;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 303/30.05.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidarea și creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 47”;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 758/12.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Modernizare Aleea Regală-Extindere rețea de distribuție a apei și rețea de apa uzată Aleea Regală”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Performanță și calitate prin dotarea compartimentului de microbiologie din cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire Galați” și a cheltuielilor legate de acesta;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 1. Interpelări, intervenții, cereri;
 1. Diverse
Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 27 - iunie - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Din 22 iulie 2024 de

Începând cu ziua de luni, 22 iulie 2024, demarează o ...

Pensionarii români,

  O noutate apărută în legislaţia vizând acordarea pensiilor este aceea ...

Am acţionat în ins

De ce? Pentru că mi se încalcă drepturile de cetățean ...

Ultimul mare cărtur

Zi de mare tristețe pentru cultura română. Ultimul mare cărturar român, ...

A câștigat Spania!

A câștigat pentru că a venit la acest campionat european ...