http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 11.08.2022

(urmare din numărul trecut)

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Punctarea proiectului

Evaluarea proiectelor depuse de submăsura 6.3 pentru dezvoltarea fermelor mici se realizează lunar pentru cele care au punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai multe sau egal decât pragul de calitate lunar menţionat în anunţul de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor!
Pragul minim 15 puncte
Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice obiectiv punctajul estimat (evaluare/prescoring), pe care acesta îl întruneşte şi pe care trebuie să îl menţioneze în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” şi în Planul de afaceri şi secţiunea III – Descrierea principiilor de selecţie îndeplinite. Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi declarate neconforme şi nu vor mai intra în procesul de selecţie. Solicitanţii vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

Punctaje submăsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

1- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară – Maxim 25 de puncte
1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 25 de puncte.
1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 18 puncte.
1.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) finalizat cu un certificat de competenţe profesionale, eliberat de un furnizor de formare profesională a adulţilor de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), sau recunoaşterea de către un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale obţinute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale – 10 puncte.
1.4 Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de iniţiere (vegetal/zootehnic/mixt), care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului de calificare profesională – 8 puncte.
2- Principiul potenţialului agricol care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate – Maxim 5 puncte.
2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol ridicat (conform studiului ICPA – anexat ghidului solicitantului – 5 puncte.
2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potenţial agricol mediu, anexat ghidului solicitantului – 3 puncte
Încadrarea în tipul de potenţial (ridicat sau mediu) se va face ţinând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT-ul unde figurează cultura predominantă existentă/înfiinţată raportat la total valoare SO, în baza studiului ICPA – „Sinteza studiului privind Zonarea potenţialului de producţie agricolă şi a potenţialului de dezvoltare a investiţiilor în activităţile de procesare agro-alimentară, estimarea necesarului de stocare şi procesare pe zone”, din Anexa nr.11 la Ghidul solicitantului. Se va ţine cont de precizările din legenda menţionată în Metodologia de realizare a studiului, din Anexa nr.11 la Ghidul solicitantului, prin care se face corelarea dintre culoare şi potenţial (ridicat-verde, mediu-galben, scăzut, culoare roşu), pentru care nu se acordă punctaj.
În cazul în care cultura propusă în proiect nu este în foaia de lucru, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „Asimilări culturi” pentru încadrarea în potenţial.
În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului, iar nota de bonitare a acelui teren agricol va fi însoţit de avizul ICPA. Dacă exploataţia este prevăzută cu sistem de irigaţii sau prin proiect cu un altfel de sistem, atunci se va încadra în potenţialul agricol conform notei de bonitare, pentru terenurile agricole irigate. Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.
Pentru exploataţiile pomicole din zonele cu notă de favorabilitate potenţată, acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat. Pentru exploataţiile viticole, pentru soiurile cu struguri de vin, acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat. Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potenţial (ridicat sau mediu) se va face ţinând cont de nota de bonitare acordată UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat, şi, la fel şi aici vor folosi valorile culorilor.
În cazul exploataţilor mixte, dacă proiectul a fost încadrat în sectorul (vegetal/zootehnic), (acesta reprezentând componenta majoră măsurată în SO din totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. În cazul în care exploataţiile vizează creşterea albinelor, se va acorda punctajul maxim aferent.
Planul de afaceri cuprinde minimum 3 activităţi de protecţie a mediului şi utilizare eficientă a resurselor din economie circulară, utilizarea eficientă a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, energie regenerabilă, combaterea biologică a dăunătorilor de grajd – 20 de puncte.
Modalitatea de îndeplinire a acestui criteriu va fi descrisă pe larg în cadrul planului de afaceri.

DIP - DIP 17 - iunie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...