logoImpact EST nr. 850 - 30.11.2020
logo

logo

gh ivanE clar: am atins un punct sensibil a lui Ghiţă Ivan, căci doar astfel se poate explica întinderea, şi doar atât, a replicii. Probabil că, şefii săi pe linie universitară l-au somat să producă un drept la replică. Ghiţă Ivan s-a executat şi a elaborat un drept la replică după chipul şi asemănarea sa: aiuritor, cu fracturi logice, pe întindere mare dar gol de conţinut, împănat cu texte decupate din legea învăţământului nr. 1 din 2011 pentru impresia juridico-artistică. Invoca art. 287, care are 22 de aliniate, dar se opreşte din enumerare superstiţios şi brusc la alin. (13) fiindcă până acolo îi convenea să bage capul în poza voluntariatului  cel fără de arginţi. Nu sufla o vorbă despre alin. (21): „Personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul instituţiei de învăţământ superior sau de îndrumare şi control în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului universitar.” asta pentru ca ar lua mai puţini bani.

Drept la replică al profesorului Gheorghe Ivan

„Potrivit art. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:
,,(1) Norma universitară cuprinde:
a) norma didactică;
b) norma de cercetare.
(2) Norma didactică poate cuprinde:
a) activităţi de predare;
b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ;
g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
h) activităţi de evaluare;
i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile;
j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
(3) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale.
(4) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare şi de seminar din întregul an universitar.
(5) Ora convenţională este ora didactică de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) din învăţământul universitar de licenţă.
(6) În învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de predare reprezintă două ore convenţionale.
(7) În învăţământul universitar de master şi în învăţământul universitar de doctorat, ora de activităţi de predare reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) reprezintă 1,5 ore convenţionale.
8) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă, master şi doctorat, activităţile de predare, seminar sau alte activităţi pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepţie de la această prevedere orele de predare a limbii respective.
(9) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) – j), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcţie de programul de studii, de profil şi de specializare, astfel încât unei ore fizice de activităţi să îi corespundă minimum 0,5 ore convenţionale.
(10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) – f) se stabileşte după cum urmează:
a) profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare;
b) conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare;
c) lector universitar/şef de lucrări: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două ore convenţionale de activităţi de predare;
d) asistent universitar: 11 ore convenţionale, cuprinzând activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).
(11) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (10) lit. a) – c) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majorează cu două ore convenţionale.
(12) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână.
(13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) şi (11) reprezintă limita minimă privind normarea activităţii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă prevăzută la alin. (12).”

Din cele de mai sus se deduce că norma universitară a unui cadru didactic cuprinde atât activităţi didactice (predare, îndrumare lucrări, participări la comisii, pregătire metodică, pregătirea materialului didactic etc.), cât şi activităţi de cercetare (pe care le efectuează unde doreşte, interesând doar rezultatele de la sfârşitul anului).
Norma didactică a unui profesor universitar este de 7 ore convenţionale (nu fizice), pe săptămână.
Norma de cercetare este prevăzută în fişa postului.
În statul de funcţii, eu am norma didactică de 9 ore convenţionale, deci mai mare decât cea prevăzută de lege (de 7 ore); a fost mărită această normă cu acordul meu, pentru a acoperi disciplinele de specialitate de la masterate; majoritatea profesorilor au norma minimă de 7 ore convenţionale.
Eu efectuez numai activităţi de predare, şi nu de seminar. La curs apelez la mai multe tipuri de prelegeri, care sunt apreciate de studenţi.
Norma mea este dezechilibrată: în semestrul I am avut mai multe ore decât în semestrul II.
Concret, în semestrul II, săptămânal, fizic, am 2 ore licenţă plus 1 oră master; transformate în ore convenţionale rezultă: 4 ore licenţă plus 2,5 ore master, în total 6,5 ore convenţionale.
În semestrul I, săptămânal, fizic, am avut 2 ore licenţă plus 3 ore master; transformate în ore convenţionale rezultă: 4 ore licenţă plus 7,5 ore master, în total 11,5 ore convenţionale.
Am respectat întotdeauna orarul şi programările din fişele de disciplină. La solicitarea studenţilor, am efectuat ore suplimentare sau de pregătire pentru admiterea în profesii juridice, fără a fi remunerat.
Notele afişate de dvs. sunt cele stabilite de comisia de licenţă. Nu ştiu de ce îmi reproşaţi mie notele stabilite de comisie, din care eu nu am făcut parte. În listă sunt menţionat ca îndrumător al unor lucrări de licenţă. Mai sunt şi alte cadre didactice. De ce v-aţi referit numai la mine? Doar pentru că sunt procuror, dar legea îmi permite să desfăşor activităţi didactice.
Evaluarea studenţilor se face după anumite criterii, iar faptul că mulţi studenţi au reuşit să obţină nota maximă, ne bucură acest lucru, şi nu-i considerăm rataţi, ci absolvenţi de succes, încadraţi în diverse domenii, sau care urmează forme superioare de pregătire (de tip masterat, doctorat sau postuniversitar).
Nu toţi absolvenţii facultăţii urmează o carieră în magistratură, ci se orientează şi spre alte domenii (avocatură, consultanţă juridică, învăţământ, administraţie publică etc.).
De-a lungul timpului, şi o parte din absolvenţii noştri – de licenţă sau de masterat – au devenit magistraţi (judecători sau procurori).
Nu sunt navetist de lux. Eu îmi plătesc transportul. Universitatea nu mi-a decontat niciodată transportul.
În afara salariului, care este stabilit la minimul prevăzut de lege, eu nu mai primesc alte drepturi salariale, deşi desfăşor multe activităţi, în mod voluntar, printre care şi cele care depăşesc norma didactică minimă săptămânală (de 7 ore convenţionale).

În afara acestui Drept la replică, îmi rezerv dreptul de a apela şi la celelalte căi legale pentru repararea prejudiciului de imagine (chiar prin ştergerea articolelor de pe site-uri).

Procuror, profesor universitar doctor Gheorghe IVAN”

6 - mai - 2016

One Response so far.

  1. marin_popescu85@yahoo.com spune:

    Hai sictir analfabetule care ai nenorocitatatia oameni nevinovati ,acum vrei sa nenorocesti si clase intregi de studenti

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Lungul drum al Româ

Mulţi români uită că aderarea în 2007 la Uniunea Europeană ...

Ambasadorul SUA la B

Un colaborator din SUA al Impact-est, gălăţean get-beget la origine, ...

Situaţia sectorului

Ministrul Adrian Oroş a participat la şedinţa de lucru organizată ...