logoImpact EST nr. 886 - 22.09.2021

Stimați contribuabili,

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi apreciază efortul depus de dv. în această perioadă dificilă în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale la bugetul de stat general consolidate si vă informează cu privire la faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 427 din 21 mai 2020 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii.

în contextul existenţei stării de urgenţă decretată de preşedintele României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungită ulteriorcu 30 de zile prin Decretul nr. 240/14.04.2020, precum şi în scopul prevenirii răspândirii virusului, au fost luate de către Guvernul României, prin intermediul O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, o serie de măsuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice. Printre aceste masuri, la art. VII, alin. (1) din acest act normativ, se regăseşte o măsură fiscală care prevede faptul că, pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă, nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Codului de procedură fiscală.

în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere, acestea se stabilesc de către organele fiscale prin decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, care se emit şi se comunică debitorilor conform procedurii aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 727/2019, cu modificările şi completările ulterioare (trimestrial).

In contextul dispoziţiilor art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020, a fost necesar să nu se mai emită decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii până la expirarea termenului de 30 dă zile de la data încetării stării de urgenţă, urmând ca ritmicitatea trimestrială de emitere a deciziilor în cauză să fie reluată ulterior acestei perioade.

Astfel, potrivit prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se poate comunica decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, din oficiu, în anumite situaţii excepţionale, cum ar fi calculul obligaţiilor fiscale accesorii pentru înscrierea la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei sau ori de câte ori debitorul solicită.

Menţionăm că, pentru obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cu scadenţe anterioare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 29/2020, calculate prin decizii emise si comunicate până la data intrării in vigoare a O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, acestea vor face obiectul stingerii prin modalităţile prevăzute de lege, cu excepţia măsurilor de executare silită care sunt suspendate potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 29/2020 şi ale O.U.G. nr. 48/2020.

Având în vedere faptul că, măsura fiscală prevăzută de art. VII, alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020 încetează, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, iar potrivit art. III, alin. (1) din O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, termenul de 30 de zile se prorogă până la data de 25 iunie 2020 inclusiv, rezultă pe cale de consecinţa că, prin termenul prevăzut la art. 1, alin. (3) din O.P.A.N.A.F. nr. 1061/2020 se înţelege data de 25 iunie 2020, deciziiile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se emit in primele 15 zile după data de 25 iunie 2020.

Această informare poate fi vizualizată pe site-ul www.anaf.ro, în secţiunea Structură ANAF, accesând pe hartă regiunea DGRFP Galaţi/lnfo DGRFP/Comunicate de presă sau link-ul https://www.anaf.ro/anaf/internet/Galati/info_anaf/comunicate.

Vă mulţumim şi vă asigurăm de tot sprijinul şi disponibilitatea noastră.

(R.I.) 11 - iunie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Incidenţa în jude

INCIDENTA JUDETUL GALATI 21.09.2021

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...