logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

În ceea ce priveşte proba cu expertiza care a fost administrată în prezenţa cauză la cererea intimatei All Seasons S.R.L. (şi pe care instanţa de judecată a şi avut-o în vedere la pronunţarea soluţiei de admitere a cererii reconvenţionale) punctez următoarele aspecte esenţiale:
• proba cu expertiza pentru stabilirea contravalorii lipsei de folosinţă a terenului a fost administrată la solicitarea intimatei reconveniente, iar primul raport de expertiză efectuat în cauză în acest sens a fost cel al expertului ANEVAR Caragea Mihaela (pag. 21 – 26 din dosarul nr. 13552/233/2008 vol I).
În cuprinsul raportului de expertiză Caragea Mihaela se indică faptul că un teren aflat sub o construcţie nu poate fi închiriat de către proprietar (neexistând astfel de oferte pe piaţă), motiv pentru care nici nu se poate stabili contravaloarea pe piaţă a terenului de sub construcţie ori chiria aferentă.
• faţă de concluziile expertului Caragea, intimata a formulat o cerere de înlocuire a expertului pe motiv că ar fi expert contabil, iar pentru evaluarea solicitată trebuie desemnat un expert evaluator ANEVAR.
• Ulterior, Tribunalul Bucureşti, prin adresa care se regăseşte la pag. 67 din acelaşi dosar, a confirmat faptul că se poate recomanda un expert evaluator ANEVAR.
• prin încheierea din data de 06. 08.2009 din acelaşi dosar (pag. 80 din dosarul nr. 13552/233/2008 vol I) se consemnează faptul că intimata All Seasons S.R.L. solicită, în continuare desemnarea unui expert evaluator ANEVAR (anume domnul expert Muja sau domnul expert Lamatic). Ulterior, prin încheierea din 13.10.2009 (pag. 84 din dosarul nr. 13552/233/2008 vol I) se consemnează că intimata All Seasons S.R.L. insistă în solicitarea ca expertiza să fie efectuată de către un expert evaluator ANEVAR, anume dl expert Muja.
• prin adresa Tribunalului Galaţi (pag. 110 din dosarul nr. 13552/233/ 2008 vol I) se arată că BLET nu are experţi ANEVAR şi, totodată, precizează că experţii autorizaţi ANEVAR nu sunt aceeaşi cu experţii contabili autorizaţi de CECCAR.
• astfel prin încheierea din 24.11. 2009 (pag. 98 din dosarul nr. 13552/ 233/2008 vol I), cu toate că se consemnează faptul că, în continuare intimată solicită desemnarea unui expert evaluator, instanţa îl numeşte pe dl expert contabil Guţu Costache în vederea întocmirii raportului de expertiză evaluatorie.
• având în vedere atitudinea părtinitoare a expertului Guţu Costache, care a luat legătura cu partea adversă All Seasons S.R.L., subsemnatul am decis să nu particip la convocarea la expertiză şi am transmis în 04.02.2010 Judecătoriei Galaţi o înştiinţare prin care am am adus la cunoştinţa instanţei acest aspect.
• pentru termenul de judecată din 13.04.2010 a fost depus la dosar raportul de expertiză întocmit de către expertul contabil Guţu Costache prin care acesta, în baza unor contracte de închiriere pe care intimata All Seasons S.R.L. i le-a pus la dispoziţie (contracte pretins a fi încheiate de către All Seasons S.R.L. cu terţi şi având ca obiect terenuri aparţinând intimatei şi care sunt situate la aceeaşi adresă), a stabilit faptul că pentru teren contravaloare chiriei ar fi de 40 Euro/mp la nivelul anului 2008 şi, respectiv, de 32 Euro/mp la nivelul anului 2010.
• prin raportul de expertiză contabilă suplimentară depus la dosar pentru termenul din 11.01.2011, expertul Guţu Costache a calculat presupusa contravaloare a lipsei de folosinţă prin utilizarea metodei administrative, arătând că, potrivit HCL nr. 392/2001 indexat 2010, chiria ar fi de 26,87 RON/mp. De asemenea, expertul Guţu Costache a arătat cu nu poate fi avută în vedere această metodă, fiind vorba despre raporturi juridice dintre persoane de drept privat.
PRECIZEZ FAPTUL CĂ ÎN SUPLIMENTUL DE RAPORT CUPRINZÂND METODA ADMINISTRATIVĂ, INCLUSIV EXPERTUL CONTABIL GUTU MENŢIONEAZĂ CĂ NU EXISTA ÎN HCL 392/2001, PREŢURI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENURI AFLATE SUB CONSTRUCŢII, ŞI ÎNŢELEGE SĂ STABILEASCĂ O VALOARE LUÂND ÎN CALCUL PREŢUL DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIILOR (CONSTRUCŢII) DESTINATE ACTIVITĂŢILOR DE BARURI ŞI RESTAURANTE.
De asemenea, chiar aşa fiind, în expertiza astfel întocmita, exista greşeala de calcul flagranta la transformarea 1 leu ROL în RON, ceea ce a dus la majorarea de 10 ori a preţului.
Faptul că All Seasons SRL a majorat câtimea pretenţiilor – la ultimul termen de judecată, în mod legal impunea obligativitatea achitării taxei de timbru la valoarea pretenţiilor sub sancţiunea anularii cererii. Instanţa a respins excepţia invocată de Aloi Mario, şi a admis cererea reconvenţională obligându-l pe acesta aşa cum am menţionat mai sus, la plata sumei de 5,5 milioane de euro cu titlu de “culpă civilă delictuală”.
Taxa de timbru aferentă cererii nu a fost achitata nici până în prezent de către SC All Seasons SRL Galaţi, aceasta, cu concursul instanţei de judecată obţinând în mod injust un drept fără a respecta obligaţiile impuse de Legea taxelor de timbru, şi în acelaşi timp, creându-se o situaţie procesuală avantajoasă în comparaţie cu subsemnatul.
Asta fără a discuta despre prejudiciul adus bugetului de stat, cu ajutorul inclusiv al unei salariate din cadrul Direcţiei de Taxe şi Impozite a Mun. Galaţi.
Împotriva sentinţei pronunţate de către Judecătoria Bârlad, în termen legal, subsemnatul Aloi Mario am promovat apel, dosarul fiind transmis Tribunalului Vaslui.
Prin cererea de apel am arătat, în esenţă, faptul că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală, deoarece:
• în ceea ce priveşte cererea de chemare în judecată: dreptul de superficie cu titlu gratuit s-a constituit încă din anul 1992, iar, faţă de subsemnatul, contractul de vânzare cumpărare a hotelului Sofin nu este opozabil şi nu a operat, astfel, confuziunea.
• în ceea ce priveşte cererea reconvenţională: intimata All Seasons SRL a solicitat obligarea subsemnatului la plata unor chirii, iar instanţa, fără a pune acest aspect în discuţia părţilor a recalificat pretenţiile părţii adverse în sensul că ar reprezenta despăgubiri pentru lipsa de folosinţă. Subsemnatul nu pot fi obligat la plata chiriei pentru presupusa lipsă de folosinţă, iar proba cu expertiza contabilă pe care prima instanţă a avut-o în vedere este viciată, nulă şi lipsită de relevanţă.
• neîndeplinirea în cauză a condiţiilor răspunderii civile delictuale şi
• aplicabilitatea în speţă doar a instituţiei accesiunii artificiale imobiliare.
• Subsemnatul am înţeles să invoc nulitatea raportului de expertiză pentru nerespectarea normelor legale privind convocarea la expertiză şi, cel mai important, pentru motivul că expertul contabil nu are specializarea necesară efectuării unei expertize evaluatorii, iar expertul Guţu Costache, în mod abuziv şi părtinitor, a avut în vedere documente puse la dispoziţie de către partea adversă (în condiţiile în care nu All Seasons SRL reglează preţurile de închiriere de pe piaţă şi nu este singurul comerciant care dă spre închiriere imobile).
Prin Decizia Civilă nr. 92/A/ 27.01. 2016 Tribunalului Vaslui a respins apelul formulat de către subsemnatul arătând în esenţă faptul că:
• nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale în ceea ce priveşte cererea reconvenţională, ci condiţiile îmbogăţirii fără just temei. Deci, instanţă de apel a schimbat temeiul legal al despăgubirilor, fără a pune în discuţia parţilor acest aspect.
Totodată, instanţa de apel a dispus obligarea intimatei la plata către stat a sumei de 188.943 RON cu titlu de taxă judiciară de timbru datorată pentru cererea reconvenţională, dar şi obligarea mea la plata cheltuielilor de judecată.
Împotriva deciziei pronunţate în apel de către Tribunalul Vaslui subsemnatul am formulat recurs, invocând mai multe motive de nelegalitate ale hotărârii atacate, respectiv motivele de recurs prevăzute de dispoziţiile art. 304 pct. 3, 5, 7 şi 9.
1. Prin Decizia nr. 311/01.07. 2016 Curtea de Apel Iaşi, Secţia Civilă a admis recursul promovat de către subsemnatul Aloi Mario, respectiv a constatat incidenţa motivului de recurs reglementat de art. 304 pct. 5 VCPC (cel de-al doilea motiv de recurs din cererea subsemnatului) reţinând faptul că Tribunalul Vaslui nu a soluţionat motivele de apel suplimentare formulate de către Aloi Mario şi depuse la dosar în data de 14.10.2015, fiind încălcate formele de procedură prevăzute de art. 105 alin. (1) VCPC sub sancţiunea nulităţii (respectiv, instanţa de apel nu a cercetat fondul apelului). Pe cale de consecinţă, Curtea de Apel Iaşi a casat decizia şi a trimis cauza spre rejudecare instanţei de apel.
De asemenea, având în vedere că subsemnatul am învestit instanţa de recurs cu mai multe motive de recurs, dintre care, faţă de admiterea celui de-al doilea motiv de recurs, unele nu au mai fost analizate, Curtea de Apel Iaşi a dispus (pag. 40 din decizie) prin decizie irevocabilă ca în rejudecare instanţa de apel să analizeze şi ”motivele de recurs a căror examinare a devenit de prisos prin raportare la soluţia de casare dispusă prin prezenta decizie”.
2. Menţionez că motivele de recurs pe care instanţa de apel – Tribunalul Vaslui – era obligată să le analizeze în rejudecare sunt următoarele:
• în cauză, pretenţiile intimatei reconveniente ar fi putut fi valorificate exclusiv pe temeiul accesiunii artificiale imobiliare.
• în cauză, nu sunt nici incidente, dar nici îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale şi nici cele ale îmbogăţirii fără just temei.
• în cauză, au fost aplicate în mod eronat de către Judecătoria Bârlad dispoziţiile legale privitoare la dreptul de superficie, respectiv la efectele revocării actelor juridice.
• probele avute în vedere de către prima instanţă (mai exact, raportul de expertiză contabilă efectuat de către expertul Guţu Costache) sunt viciate şi nu pot fi luate în considerare.
• pierderea folosinţei terenului este rezultatul exclusiv al culpei intimatei reconveniente All Seasons SRL.
Cu toate că dispozitivul deciziei de casare este cât se poate de clar, iar subsemnatul am şi reiterat, punctual, prin notele scrise depuse în cadrul rejudecării apelului, care sunt motivele de apel şi, respectiv, de recurs ce trebuiesc analizate de către instanţă, totuşi, Tribunalul Vaslui, încălcând decizia Curţii de Apel Iaşi, nu a soluţionat apelul prin raportare la toate aceste motive.
(va urma)

(R.I.) 9 - februarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF