logoImpact EST nr. 900 - 28.01.2022

La grupul infracţional aderă şi lichidatorul judiciar 

O parte dintre făptuitori, întruniţi în Comitetul creditorilor în data de 04.04.2011, au mimat respectarea prevederilor legale şi au hotărât finalizarea procedurii de lichidare judiciară a SC Hortigal SA, fără ca bunurile şi fondurile stabilite prin Sentinţa nr.446 din 18.03.2011, dosar nr.2466/121/2010 a Tribunalului Galaţi, să fie recuperate şi apoi valorificate în favoarea debitoarei.

Participanţii la întrunire, depăşindu-şi atribuţiile prevăzute în legea insolvenţei şi în stil tipic mafiot, au hotărât ca lichidatorul MG Expert SPRL să  respecte deciziile comitetului şi să renunţe la procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată, procese în care făptuitorii au calitatea de pârâţi.

Solicitarea comitetului creditorilor, susţinută prin oferirea unei sume mari de bani, suma necuvenită, a fost acceptată de lichidator, care, încălcând legea falimentului, a demarat procedurile în favoarea acestora.

Revocarea renunţării a costat  2,3 miliarde de lei

     Astfel, încălcând atribuţiile date prin lege, MG Expert SPRL, reprezentată de av. Giosan Mihai, în mod nelegal renunţă la procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată, după care revine şi revocă renunţarea şi, apoi, şantajând cu plata onorariului, condiţionează renunţarea şi numai după ce se virează suma de 2,3 miliarde de  lei, pe care o încasează şi numai apoi întocmeşte raportul final şi solicită judecătorului-sindic închiderea procedurii.

Facem menţiunea că suma încasată pe nedrept de lichidator a fost refuzată iniţial, motivat de faptul că bunurile au fost valorificate de BEJ Viţelaru Dumitru.

Învederez faptul că sumele virate în contul SC Hortigal SA au fost asumate de Comitetul creditorilor prin proces verbal, dar au fost achitate prin bilete la ordin emise de o societate ce nu are calitate de creditor, şi anume SC Galmopan Grup SRL. Menţionez că în condiţiile prezentate şi în lipsa hotărârii judecătorului sindic în acest sens, lichidatorul nu are justificare legală privind acceptarea unor sume de la terţi, motiv pentru care av.Giosan Mihai se face vinovat de abuz în serviciu în formă continuată şi de complicitate la spălare de bani.

După ce MG Expert SPRL a încasat sumele provenite de la terţ, lichidatorul a întocmit Raportul final, pe care la afişat la uşa instanţei, act la care a adăugat ulterior, prin adresa nr.1015/01.10.2012 şi unele: ,,Precizări referitoare la situaţia de fapt”, document din care reiese, fără dubii, că av. Giosan Mihai este complice la devalizarea SC Hortigal SA, astfel:

La pct.2 av. Giosan Mihai susţine în mod mincinos că, citez: ,,În patrimoniu SC Hortigal nu au fost şi nu sunt bunuri de valorificat.”

Prin adresa nr.185 din 02.03.2012, acelaşi av. Giosan Mihai, susţine contrariul şi sesizează Poliţia mun. Galaţi, spre ştiinţă şi judecătorului-sindic Perijoc Paula şi arată că, citez: ,,persoane necunoscute execută lucrări de demolare a imobilului proprietatea noastră situat în Galaţi, str. Henri Coandă nr.26, conform Sentinţei comerciale nr.446/18.03.2011, Dosar nr.2466/121/2010 al Tribunalul Galaţi, sentinţă definitivă şi irevocabilă”, motiv pentru care solicităm să dispuneţi efectuarea cercetărilor sub aspectul infracţiunii de distrugere şi tulburare de posesie, prevăzută de art.217 şi 220 Cod penal.

La pct.10 av.Giosan Mihai susţine în mod mincinos că, citez: ,,Fabrica de răcoritoare din H. Coandă nr.26 a fost demolată de către proprietarul clădirilor, respectiv SC Makinvest SRL, care deţine în proprietate şi terenul aferent”

 

Makinvestul GIH a demolat bunurile din proprietatea Hortigal

Minciuna este demascată de Sentinţa comercială nr.446 din 18.03.2011, prin care instanţa dispune că debitoarea SC Hortigal SA Galaţi, reprezentată prin lichidatorul MG Expert SPRL, intră în posesia imobilelor situate în Galaţi str. H. Coandă nr.26. Conform aceleiaşi sentinţe lichidatorul este obligat să reţină daunele interese de la SC Galmopan SA, în valoare de peste cinci miliarde de  lei.

Cât priveşte terenul din str. H. Coandă nr.26, minciuna lichidatorului este demascată prin adresa OCPI Galaţi nr.6302 din 28.09.2012 şi prin Extrasul de carte funciară nr.105985, acte oficiale care se regăsesc în dosarul nr.2/121/2001 falimentul SC Hortigal SA.

Din aceste acte rezultă că SC Manea Construcţione SRL Galaţi, firmă al cărui proprietar, din umbră, este clientul şi apropiatul avocatului Cosma Romeo, a Intabulat dreptul de ipotecă, printr-un Contract de ipotecă imobiliară nr.139 din 25.07.2012, autentificat la NP Irimia Petrişor Gabriel.

La pct.11 şi 13, av.Giosan Mihai susţine în mod mincinos că, citez:,,Valoarea imobilului nu are relevanţă în cadrul procedurii atâta timp cât proprietatea acestuia a fost transferată în anul 2002 în patrimoniul SC Makinvest com SRL.”,

respectiv că: ,,Nu se pune problema aducerii bunului la masa credală, atâta timp cât bunul este proprietatea SC Makinvest com SRL.”

Complicitatea la delapidare a av.Giosan Mihai este evidentă întrucât imobilele nu au fost niciodată transferate în proprietatea lui SC Makinvest SRL.

Imobilele din Galaţi, str. H. Coandă, nr.26, au fost înstrăinate prin două contracte de vânzare cumpărare nr.3566 şi 3567/29.12.1997, motiv pentru care nu au figurat în Dosarul de executare nr.400/60/2002 al Judecătoriei Galaţi, încuviinţat prin Încheierea din 22.03.2002 şi nici în publicaţia de vânzare şi nici în Actul de adjudecare al BEJ Viţelaru Dumitru, din data de 07.05.2002.

La pct.8, av.Giosan Mihai susţine în mod mincinos că: ,,În Dosarul nr.1991/121/2010 s-au depus sentinţe şi decizii definitive şi irevocabile din care rezultă că executarea silită efectuată de BEJ Viţelaru Dumitru în anul2002 afost legală.”

Lichidatorul Giosan este urecheat de Justiţie

În primul rând, complicitatea la delapidare este lesne de demascat întrucât, av. Giosan Mihai, nu respectă Decizia nr.553/2011/R din 30.06.2011, dosar nr.1906/44/2006/a1 a Curţii de Apel Galaţi, instanţa de control care judecă recursul dosarului de faliment al SC Hortigal SA, în care s-a dispus, citez:

,,Curtea reţine faptul că prin prisma atribuţiilor date de Legea nr.85/2006 ale cărei dispoziţii procesuale sunt aplicabile imediat, lichidatorul judiciar nu are printre atribuţii renunţarea la drepturile debitoarei, act ce ar fi contrar scopului procedurii.” (Decizie – pg.15)

În al doilea rând, Dosarul nr.1991/121/2010 s-a format ca urmare a dispoziţiei judecătorului-sindic dată prin Încheierea din 12.06.2007, în dosarul de faliment nr.2/121/2001 şi în urma cererii de chemare în judecată formulată de lichidatorul MG Expert SPRL Galaţi din 04.09.2007, prin care a solicitat:

1) – Constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare încheiat la data de 07.05.2002, precum şi a anexei  acestuia,  încheiată la data de 26.02.2007, de către C.I. Executor Judecătoresc Viţelaru Dumitru, privind adjudecarea  patrimoniului  SC Hortigal SA Galaţi de către pârâta SC Makinvest Com SRL Galaţi.

2) – Repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii procesului verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare din data de 07.05.2002 precum şi a anexei încheiată la data de 26.02.2007, astfel incât toate bunurile care au făcut obiectul actelor nominalizate să revină libere de sarcini în patrimoniul SC Hortigal SA.

3) – Întoarcerea executării efectuată în baza titlului executoriu C.S./042/22.11.2002, prin restabilirea situaţiei anterioare executării.

4) – Obligarea pârâtei SC Makinvest Com SRL Galaţi la plata cheltuielilor de judecată.

 

Toate actele executorului judecătorexsc au fost cumulate

 

Motivele cererii se bazează pe faptul că toate actele de adjudecare ale BEJ Viţelaru Dumitru au fost anulate irevocabil prin hotărâri judecătoreşti, astfel:

– executarea silită a fost anulată prin sentiţa nr.3667/15.04.2002, dosarul nr.4585/2002 al Judecătoriei Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia Civilă nr.3649/R/07.11.2002, dosar nr.3470/C/2002 al Tribunalului Galaţi.

– prin Decizia nr.493/30.05.2002, dosar nr.2372/C/2002 al Tribunalului Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia nr.1205/R/27.09.2002 dosar nr.1384/C/2002 al Curţii de Apel.

Fac menţiunea că la termenul din 15.02.2011, dosarul nr.1991/121/2010, lichidatorul MG EXPERT SPRL Galaţi, prin av. Giosan Mihai, a depus la instanţă toate documentele doveditoare care arată că executarea silită a BEJ Viţelaru Dumitru au fost irevocabil anulate.

La pct.15, av.Giosan Mihai susţine în mod mincinos că, citez: ,,Terenurile aferente construcţiilor SC Hortigal SA nu au fost niciodată în proprietatea debitoarei, folosinţa acestora transmiţându-se odată cu încheierea Actului de adjudecare nr.60/2002.”.

Complicitatea la delapidare a av.Giosan Mihai este evidentă şi reiese din Anexala Actulde adjudecare din data de 26.02.2007 întocmit de BEJ Viţelaru Dumitru, după 5 ani, pe care îl ştampilează şi îl semnează în numele debitorului, demers pe care-l ţine secret şi asfel dă dreptul lui SC Makinvest com SRL să dobândească pe nedrept posesia asupra terenurilor. Ulterior, pentru a evita rigorile legii, într-o eventuală cercetare penală de care îi era frică, scrie peste ştampilă cuvântul Lipsă şi aplică ştampila Conform cu originalul, fals în înscrisuri oficiale care se vede cu ochiul liber.

Referirea pe care o face cu privire la proprietarul terenurilor este tot una mincinoasă deoarece avocatul Giosan Mihai ştie că atât SC Makinvest Com SRL Galaţi, cât şi SC Manea Construcţione SRL Galaţi au dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor SC Hortigal SA Galaţi în mod nelegal, prin acte autentificate la Notar Public Ciumacencu Lavinia, soţia viceprimarului de la acea dată, Ciumacencu Nicuşor, şi NP Irimia Petrişor Gabriel, care au validat schimburi de teren din extravilanul comunei Băneasa în intravilanul Municipiului Galaţi, schimburi nelegale de teren care au fost aduse la cunoştinţa anchetatorilor.

În încheiere învederăm faptul că dosarul de lichidare judiciară al debitoarei SC Hortigal SA Galaţi, dosar construit numai pe astfel de nereguli, se poate finaliza oricând, păgubind cu ajutorul justiţiei, atât statul român cât şi micii acţionari ai SC Hortigal SA, devalizarea acestei societăţi desăvârşindu-se printr-un tun pe care nici o instituţie abilitată nu doreşte să-l vadă şi nici să-l ancheteze.

Micii acţionari ai Hortigal SA 26 - octombrie - 2012

One Response so far.

  1. observatorul Mitica spune:

    Sunt numai minciuni,GIOSAN nu a patit nimic,omu este curat ca lacrima …

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gelu Ţăranu, adic

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în ...

Deficit de 18 judec

O fi ea extrem de grea, sau aproape imposibilă admiterea ...

Jupân Pucheanu taxe

De când e primar,don Pucheanu a dublat taxa de habitat ...